ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การอ่านทำนองเสนาะ ครั้งที่ 2

การอ่านทำนองเสนาะ ครั้งที่ 2

DVD00904A1C1

การอ่านทำนองเสนาะ ครั้งที่ 2

14 140

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2022 ผู้ชม 140

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอ่านทำนองเสนาะ ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์กรเอก เผื่อนผัน เป็นวิทยากร

เวลา : 6 ชั่วโมง 33 นาที

คำสำคัญ : การอ่านทำนองเสนาะ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2571&code_db=KPRU