ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
อบรมครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ กิจกรรมดี ไอทีเก่ง

อบรมครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ กิจกรรมดี ไอทีเก่ง

DVD00903A1C1

อบรมครูบรรณารักษ์ยุคใหม่ กิจกรรมดี ไอทีเก่ง

14 72

เผยแพร่เมื่อ 05-09-2022 ผู้ชม 72

ผู้กำกับ/นักแสดง : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื้อหา :

การอบรมครูบรรณารักษ์และบรรณรักษ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด และการใช้เทคโนโลยีสารนเทศในการบริการ พร้อมทั้งการบริหารห้องสมุด โดยมีคุณเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) เป็นวิทยากร

เวลา : 2 ชั่วโมง 16 นาที

คำสำคัญ : ห้องสมุด ครูบรรณารักษ์ บรรณารักษ์ ไอที เทคโนโลยีสารนเทศ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2569&code_db=KPRU