ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
เขียนตำราอย่างไรให้มีคุณภาพ

เขียนตำราอย่างไรให้มีคุณภาพ

DVD00899A1C1

เขียนตำราอย่างไรให้มีคุณภาพ

14 81

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2022 ผู้ชม 81

ผู้กำกับ/นักแสดง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดทำโครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ โดยมีตัวแทนอาจารย์จาก 5 คณะเป็นวิทยากรให้แนวทางในการเขียนตำรา รวม 139 ชื่อเรื่อง

เวลา : 1 ชั่วโมง 42 นาที

คำสำคัญ : การเขียนตำรา ผลงานทางวิชากร ตำราเฉลิมพระเกียรติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2567&code_db=KPRU