ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
รักการอ่าน

รักการอ่าน

DVD00896A1C1

รักการอ่าน

14 75

เผยแพร่เมื่อ 01-09-2022 ผู้ชม 75

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เนื้อหา :

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเล่านิทาน และการเต้น แสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย

เวลา : 1 ชั่วโมง 27 นาที

คำสำคัญ : การอ่าน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2563&code_db=KPRU