ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
๙ รัชกาล

๙ รัชกาล

VCD00661A1C1

๙ รัชกาล

16 209

เผยแพร่เมื่อ 30-12-2021 ผู้ชม 209

ผู้กำกับ/นักแสดง : ต้นอ้อ แกรมมี่

เนื้อหา :

ประมวลพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑ - ๙ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครอง การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข และพระราชกรณียกิจต่างๆ ในการปกครองประเทศสยาม – ไทย พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙  รัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒ รัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๕๒ - ๒๓๖๗ รัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ.๒๓๖๗ - ๒๓๙๔ รัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๙๔- ๒๔๑๑ รัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ.๒๔๑๑ -๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๖๘ รัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๙ รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ช่วงเวลาที่ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๕๙   (วีดิโอเทปแปลงซีดี [254-] )

เวลา : 56 นาที

คำสำคัญ : ราชวงศ์จักรี ราชวงศ์จักรี - พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี - ไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2528&code_db=61017