ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
Reengineeing (ภาค 2)

Reengineeing (ภาค 2)

VCD00536A1C1

Reengineeing (ภาค 2)

16 118

เผยแพร่เมื่อ 17-12-2021 ผู้ชม 118

ผู้กำกับ/นักแสดง : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เนื้อหา :

ขั้นตอนการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง 1. ประชุมทีมนโยบาย 2. วิเคราะห์แผนผังการไหลของงาน 3. กำหนดชื่อกระบวนการ 4. เลือกกระบวนการกลาง 5. จัดตั้งหัวหน้ากระบวนการและทีม 6. ทำความเข้าใจให้รู้ถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ 7. การออกแบบกระบวนการใหม่ 8. การทดลองใช้ 9. การวัดผล  (วีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 37 นาที

คำสำคัญ : Reengineeing (ภาค 2)

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2521&code_db=61013