ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิธีการสอนแบบใช้การแสดงบทบาท

วิธีการสอนแบบใช้การแสดงบทบาท

VCD00253A1C1

วิธีการสอนแบบใช้การแสดงบทบาท

81 73

เผยแพร่เมื่อ 29-10-2021 ผู้ชม 73

ผู้กำกับ/นักแสดง : เทคโนโลยีทางการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวีดิทัศน์สาธิตการเรียนการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการสอนแบบใช้การแสดงบทบาท The Role Playing Method  เรื่อง มนุษยสัมพันธ์  ลำดับขั้นการสอน 1. ขั้นกำหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของสังคม 2. ขั้นเลือกผู้แสดง  3. ขั้นเตรียมผู้ชม 4. ขั้นจัดเวทีแสดง 5. ขั้นแสดงบทบาท 6. ขั้นอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์และประเมินผล 7. ขั้นแสดงบทบาท (ต่อ) 8. ขั้นสรุปความรู้  (ม้วนวีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 28 นาที

คำสำคัญ : การสอนแบบการแสดงบทบาท การแสดงบทบาทสมมติ การสอน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2482&code_db=61008