ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์

วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์

VCD00252A1C1

วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์

14 81

เผยแพร่เมื่อ 29-10-2021 ผู้ชม 81

ผู้กำกับ/นักแสดง : เทคโนโลยีทางการศึกษา

เนื้อหา :

สื่อวีดิทัศน์สาธิตการเรียนการสอนของครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์ The Scientific Method เรื่อง น้ำเสีย และวิธีป้องกันแก้ไข ลำดับขั้นตอนของวิธีสอน 1. ขั้นตั้งปัญหา 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน 3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 4. ขั้นทดสอบสมมติฐาน 5. ขั้นสรุป (ม้วนวีดิโอเทปแปลงซีดี [253-])

เวลา : 31 นาที

คำสำคัญ : วิธีการสอน การสอนแบบวิทยาศาสตร์ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2481&code_db=61008