ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา

DVD00026A1C1

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้การอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา

16 131

เผยแพร่เมื่อ 11-10-2021 ผู้ชม 131

ผู้กำกับ/นักแสดง : ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ

เนื้อหา :

จิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาความคิด จิตใจ อารมณ์ภายในตนเองอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง รู้คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ เกิดความรักความเมตตา อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม และสามารถประยุกต์เชื่อมโยงกับศาสตร์ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสมดุลและมีคุณค่า รวม 5 แผ่น แผ่น 1 การเจริญสติวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน การทำงานเชิงอาสาสมัคร จิตตศิลป์ แผ่น 2 งาน พลังกลุ่ม และความสุข นพลักษณ์เพื่อการพัฒนาตน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วม แผ่น 3 วิธีคิดกระบวนระบบ การเผชิญความตายอย่างสงบ นิเวศน์ภาวนา แผ่น 4 สัมภ่าษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมวลกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษาทั้ง ๙ แผ่น 5 เอกสาร รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุด ความรู้การอบรม ๙ กระบวนการ (เอกสาร word เรียนรู้เพิ่มเติม DVD00026A1C1 อาคาร AV)

เวลา : 3 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : องค์ความรู้ การเรียนรู้ จิตตปัญญาศึกษา การอบรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2467&code_db=61008