ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ปลูกผักปลอดสาร

ปลูกผักปลอดสาร

VCD01316A1C1

ปลูกผักปลอดสาร

14 225

เผยแพร่เมื่อ 19-08-2021 ผู้ชม 225

ผู้กำกับ/นักแสดง : ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ

เนื้อหา :

การปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนนอกจะได้พืชผักที่สะอาดและปราศจากสารพิษแล้ว ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณดาดฟ้าของตัวอาคาร จึงถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการปลูกพืชผักสวนครัว รวมสาธิตการปลูกผักทุกขั้นตอน เช่น ประวัติความเป็นมาของสวนเกษตรดาดฟ้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผัก ดิน การเตรียมแปลงปลูก พันธุ์พืช วิธีปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ การให้น้ำ โรคและแมลงศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา

เวลา : 51 นาที

คำสำคัญ : ผัก ผัก - สารพิษ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2450&code_db=61001