ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ถวายสัตย์ - ปฏิบัติตาม - จำขึ้นใจ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ถวายสัตย์ - ปฏิบัติตาม - จำขึ้นใจ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

DVD00245A1C1

ถวายสัตย์ - ปฏิบัติตาม - จำขึ้นใจ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

14 365

เผยแพร่เมื่อ 16-07-2021 ผู้ชม 365

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

เนื้อหา :

“โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ มีจิตสำนึกร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมกันสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เวลา : 21 นาที

คำสำคัญ : ข้าราชการ - การปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2440&code_db=61011