ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
วีดีทัศน์ประกอบเพลงชาติ

วีดีทัศน์ประกอบเพลงชาติ

DVD00887A1C1

วีดีทัศน์ประกอบเพลงชาติ

14 134

เผยแพร่เมื่อ 29-01-2021 ผู้ชม 134

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เนื้อหา :

 เพลงชาติไทย ฉบับเผยแพร่โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ชมวีดีทัศน์และเนื้อเพลง ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

เวลา : 1 นาที 5 วินาที

คำสำคัญ : เพลงชาติ เพลงชาติไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2387&code_db=61015