ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 6

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 6

DVD00765A1C1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 6

14 138

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2020 ผู้ชม 138

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื้อหา :

โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 6 : 1. เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 2. เรื่องเทคนิคการวางแผนบูรณาการในหน่วยการเรียน 3. เรื่องการวางแผนจัดเก็บผลงานเฉพาะสำหรับเด็กปฐมวัย 4. เรื่อง Venn Diagram 5. เรื่องการจัดมุมบทบาทสมมุติเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด 6. เรื่องการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย 7. เรื่องส่งเสริมการเข้าใจและการใช้ภาษาสุภาษิต คำพังเพย 8. เรื่องประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

เวลา : 2 ชั่วโมง 29 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาระดับปฐมวัย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาและการสอน ครูอนุบาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2204&code_db=61008