ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 4

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 4

DVD00763A1C1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 4

14 152

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2020 ผู้ชม 152

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื้อหา :

โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 4 : 1. เรื่องการใช้บทบาทสมมุติเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 2. เรื่องการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3. เรื่องการตั้งคำถามสำหรับเด็กปฐมวัย 4. เรื่องการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจริยธรรมเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบชั่วดี 5. เรื่องประสาทสัมผัสเด็กวัย 3 ขวบ 6. เรื่องการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการจำสำหรับเด็กปฐมวัย 7. เรื่องการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เวลา : 1 ชั่วโมง 28 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาระดับปฐมวัย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาและการสอน เด็กอนุบาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2202&code_db=61008