ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 2

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 2

DVD00761A1C1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 2

14 118

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2020 ผู้ชม 118

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื้อหา :

โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 2 : 1. เรื่องการบูรณาการทางวัฒนธรรมการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 2. เรื่องหัวใจสำคัญของการสอนแบบไฮสโคป เรื่องสำคัญที่ครูปฐมวัยควรรู้ 3. เรื่องการจัดประสบการณ์บูรณาแบบ Web ใยแมงมุม 4. เรื่องการบูรณาการนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย : พหุปัญญา 5. เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบโครงสร้าง 6. เรื่องการวางแผนการจัดทำสารนิทัศน์สำหรับเด็กปฐมวัย

เวลา : 2 ชั่วโมง 30 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาระดับปฐมวัย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาและการสอน ครูอนุบาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2200&code_db=61008