ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 1

DVD00760A1C1

eDLRU : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 1

16 117

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2020 ผู้ชม 117

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

เนื้อหา :

โครงการ eDLRU : Electronic Distance learning Rajabhat University คือ โครงการเครือข่าย เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชน ในรูปแบบของ video on demand : การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูอนุบาล แผ่น 1 : 1. เรื่องการจัดทำบันทึกแบบต่างๆ ของเด็กปฐมวัย 2. เรื่องการจัดทำข่าวสารผู้ปกครอง 3. เรื่องการออกแบบใบกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 4. เรื่องตรรกะและความมีเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัย 5. เรื่องการออกแบบกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 6. เรื่องสภาพแวดล้อมทางภาษา

เวลา : 1 ชั่วโมง 20 นาที

คำสำคัญ : การศึกษาระดับปฐมวัย - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย - การศึกษาและการสอน ครูอนุบาล

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2199&code_db=61008