ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
โทรทัศน์ครู

โทรทัศน์ครู

DVD00572A1C1

โทรทัศน์ครู

14 139

เผยแพร่เมื่อ 23-06-2020 ผู้ชม 139

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เนื้อหา :

โทรทัศน์ครู รายการแนะนำ 60 ตอน ชุด “แบ่งปันและบูรณาการ” รวมเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความสำคัญการเตรียมการสอน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถชมรายการแล้วนำไปประยุกต์ใช้ได้ เทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสุข ครูพบกูรู หมวดการแบ่งปัน พร้อมทั้งหมวดบูรณาการ เช่น ปฏิบัติการภูเขาขยะ ตอน 1 (ประถม) ร่างกายของเรา การอ่าน และคณิตศิลป์ (ป.3 - 4) หมวดคิดสร้างสรรค์ เช่น รายการกล้าคิดกล้าทำ ตอน ออกแบบเมนูอาหาร (ประถม) ออกแบบระบบใหม่ – ปฏิรูปโรงเรียน ตอน 1 หมวดทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น อ่านออกเขียนคล่อง ทุกคนต้องร่วมมือ : บทบาทของผู้นำ พัฒนาทักษะไปพร้อมกับการคัดลายมือ (ป.1) และหมวดเด็กพิเศษ เช่น แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของเด็กออทิสติก (ภาษาไทย, ประถม) ศิลปะเพื่อพัฒนาเด็กพิเศษ ตอน 1

เวลา : 15 ชั่วโมง 18 นาที

คำสำคัญ : โทรทัศน์เพื่อการศึกษา โทรทัศน์ - สื่อการเรียนการสอน โทรทัศน์ครู ครู

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=2198&code_db=61008