ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ประชาชนผู้กำหนดการเมือง

ประชาชนผู้กำหนดการเมือง

VCD01216A1C1

ประชาชนผู้กำหนดการเมือง

19

เผยแพร่เมื่อ 03-03-2020 ผู้ชม 19

ผู้กำกับ : สภาพัฒนาการเมือง

เนื้อหา :

ประชาชนผู้กำหนดการเมือง

เวลา : 16 นาที

คำสำคัญ : การเมือง - รัฐธรรมนูญ การเมือง - ประชาธิปไตย การเมือง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1933&code_db=61011