ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 10. ดิเกฮูลู ศิลปะพื้นบ้านไทย - มาลายู

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 10. ดิเกฮูลู ศิลปะพื้นบ้านไทย - มาลายู

VCD01082A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 10. ดิเกฮูลู ศิลปะพื้นบ้านไทย - มาลายู

16 92

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 92

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่องภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 10. ดิเกฮูลู ศิลปะพื้นบ้านไทย - มาลายู

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : ชุมชน - การเรียนรู้ ภูมิปัญญา - ศิลปกรรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1907&code_db=61008