ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 9. ปัญญา - สมุนไพร - พึ่งตนเอง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 9. ปัญญา - สมุนไพร - พึ่งตนเอง

VCD01081A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 9. ปัญญา - สมุนไพร - พึ่งตนเอง

14 106

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2020 ผู้ชม 106

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 9. ปัญญา - สมุนไพร - พึ่งตนเอง

เวลา : 54 นาที

คำสำคัญ : ชุมชน - การเรียนรู้ ภูมิปัญญา - แพทย์แผนไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1906&code_db=61008