ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 4. เกษตรอินทรีย์ ปัญญาดีครูสมหมาย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 4. เกษตรอินทรีย์ ปัญญาดีครูสมหมาย

VCD01076A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 4. เกษตรอินทรีย์ ปัญญาดีครูสมหมาย

16 86

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2020 ผู้ชม 86

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง ภูมิปัญญาไทย พลังปัญญาจากชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 4. เกษตรอินทรีย์ ปัญญาดีครูสมหมาย

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : เกษตรอินทรีย์ ชุมชน - การเรียนรู้ ภูมิปัญญา - เกษตรกรรม

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1901&code_db=61008