ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 8 เรื่อง การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1. รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 8 เรื่อง การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1. รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่

VCD01072A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 8 เรื่อง การอบรมครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1. รวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่

14 111

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2020 ผู้ชม 111

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

อาจารย์อรนิช เกียรติอุบลไพบูลย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เป็นผู้จัดการอบรมและทีมงานวิทยากรในการอบรมวิชาชีพครูศิลปะ โดยการรวมตัวของสายวิชาชีพครูศิลปะใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมใช้เวลาในวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ หลักในการอบรมของสมาคมครูศิลปะคือการระดมความคิดเห็น เน้นการมีส่วนร่วม คิดอย่างไรจะสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสวบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน มีเทคนิคหลากหลายวิธีเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะ และสามารถถ่ายทอดแตกแขนงได้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการสร้างผู้เรียนเป็นนักคิด นักประดิษฐ ทำตามจินตนาการที่คิดได้ ให้ความเป็นอิสระหรือคิดนอกแบบ เรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนมีความสุข ความสนุก ตื่นเต้น ถือเป็นการรวมพลังสร้างครูพันธุ์ใหม่และร่วมกันปฏิรูปการเรียนรู้ของครูศิลปะ

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : ผู้บริหารสถานศึกษา - การบริหาร โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา - การศึกษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1897&code_db=61008