ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 7 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำคัญ… เพื่อการศึกษา 1. อ.บ.จ. แพร่ กับการปฏิรูปการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 7 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำคัญ… เพื่อการศึกษา 1. อ.บ.จ. แพร่ กับการปฏิรูปการศึกษา

VCD01071A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 7 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำคัญ… เพื่อการศึกษา 1. อ.บ.จ. แพร่ กับการปฏิรูปการศึกษา

14 107

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2020 ผู้ชม 107

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 7 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำคัญ… เพื่อการศึกษา 1. อ.บ.จ. แพร่ กับการปฏิรูปการศึกษา

เวลา : 54 นาที

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด - การปฏิรูปการศึกษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1896&code_db=61008