ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 3. สบขุ่น... โรงเรียนเพื่อชีวิต

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 3. สบขุ่น... โรงเรียนเพื่อชีวิต

VCD01069A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 3. สบขุ่น... โรงเรียนเพื่อชีวิต

14 85

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 85

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 6 เรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ...ยุทธศาสตร์สำคัญบริหารโรงเรียน 3. สบขุ่น... โรงเรียนเพื่อชีวิต

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : โรงเรียนสบขุ่น - การบริหาร ผู้บริหารศึกษาต้นแบบ - การบริหาร

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1884&code_db=61008