ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่อง การเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 1. วัดอุโมงค์...แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่อง การเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 1. วัดอุโมงค์...แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ

VCD01063A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่อง การเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 1. วัดอุโมงค์...แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ

14 94

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 94

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 5 เรื่อง การเรียนรู้... สร้างความรู้คู่คุณธรรม 1. วัดอุโมงค์...แหล่งเรียนรู้วิถีพุทธ

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : วัดอุโมงค์แหล่งการเรียนรู้วิถีพุทธ วัด - การศึกษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1882&code_db=61008