ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 4 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 1. ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 4 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 1. ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ

VCD01062A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 4 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 1. ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ

16 107

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 107

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ รายการเวทีชาวบ้าน ชุดที่ 4 แผ่นที่ 1 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับอาชีวะศึกษา) ตอน1 ทีเด็ดเรียนรู้กับครูอาชีวะ ครูจันทรา ทองประดิษฐ ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดมหาสารคาม อาจารย์จันทรา ทองประดิษฐ ผู้สอนวิชาภาษาไทยการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ โดยการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้รู้จักการคิดค้น การประสานงาน หาแหล่งความรู้ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น การใช้ทักษะภาษาเขียน ภาษาพูด การอ่าน ใช้วีธีการสอนสร้างแบบชิ้นงานนำเสนอ โดยการศึกษาดูงานจากสถานที่จริง เป็นการปฏิบัติงานครบโครงสร้างที่รวมองค์ความรู้ไว้ครบส่วน และอาจารย์จันทรายังเป็นแกนนำครูเครือข่าย

เวลา : 53 นาที

คำสำคัญ : แหล่งการเรียนรู้ ครูต้นแบบ ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1881&code_db=61008