ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 3. เรียนอังกฤษง่ายๆ กับ อ. อัญชลี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 3. เรียนอังกฤษง่ายๆ กับ อ. อัญชลี

VCD01061A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 3. เรียนอังกฤษง่ายๆ กับ อ. อัญชลี

730 93

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 93

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ อาจารย์อัญชลี รัชตวิภาสนันท์ ครูต้นแบบวิชาภาษาอังกฤษ ครูแห่งชาติปี 2544 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดลำปาง อาจารย์อัญชลีได้คิดค้นสื่อเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีแนวคิดรูปแบบและเทคนิคการสอนที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้กับสื่อประสมอุปกรณ์การสอนต่างๆ ประกอบที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเสมือนเรียนกับเจ้าของภาษาและเป็นศูนย์กลางต้นแบบครูเครือข่ายภาษาอังกฤษ

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : แหล่งการเรียนรู้ ครูอังกฤษ ครูต้นแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1880&code_db=61008