ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 2. มาสนุกกับเคมีกันเถอะ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 2. มาสนุกกับเคมีกันเถอะ

VCD01060A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 3 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับมัธยมศึกษา) 2. มาสนุกกับเคมีกันเถอะ

211 120

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2020 ผู้ชม 120

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ คุณครูกาญจนา เรืองฤทธิ์กูล ครูต้นแบบวิชาเคมี ครูแห่งชาติปี 2544โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วิชาเคมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทดลอง การคิดคำนวณ และการบรรยายเรื่อง สารอาหาร สารชีวโมเลกุล ฯลฯ โดยใช้ห้องทดลองปฏิบัติการจริง การมีส่วนร่วมของนักเรียน การใช้วิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์คือการตั้งข้อสังเกตใบงานรายงานผลตามกลุ่ม การแบ่งกลุ่มโดยให้เด็กเรียนประเภท เก่ง ปานกลาง อ่อนร่วมกลุ่มกัน การประเมินผลการเรียนแบบเปิด และการสอนเคมีแบบบูรณาการสอดแทรกตามสาขาวิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคม

เวลา : 54 นาที

คำสำคัญ : แหล่งการเรียนรู้ ครูเคมี ครูต้นแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1879&code_db=61008