ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 1. เรียนสุข สนุกคิด กับครูสารภี

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 1. เรียนสุข สนุกคิด กับครูสารภี

VCD01056A1C1

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชุดที่ 2 เรื่อง หลากหลายเทคนิคการเรียนรู้…ครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ (ระดับก่อนประถมศึกษา) 1. เรียนสุข สนุกคิด กับครูสารภี

16 116

เผยแพร่เมื่อ 14-02-2020 ผู้ชม 116

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เนื้อหา :

การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ อาจารย์สารภี มณีจินดา ครูต้นแบบวิชาภาษาไทย ปี 2542 โรงเรียนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เปิดห้องเรียนสู่โลกกว้างเพื่อให้สิ่งรอบข้างเป็นครู ที่ใช้สถานที่จริงประกอบการเรียนการสอน เป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเป็นประสบการณ์จริง การเรียนการสอนเรื่อง นกต่างๆในเมืองไทย การสอนการสอนนาฏศิลป์การแสดงการรำตามประเพณีท้องถิ่น ใช้สถานที่มีความพร้อมและไม่ไกลจากที่ตั้งของโรงเรียน เช่น วัด สถานที่ราชการ พร้อมกับการสร้างครูเครือข่ายการสอนแบบบูรณาการ

เวลา : 52 นาที

คำสำคัญ : แหล่งการเรียนรู้ ครูภาษาไทย ครูต้นแบบ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1871&code_db=61008