ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
คุณพระช่วยช่วงคุณธรรมนำความรู้

คุณพระช่วยช่วงคุณธรรมนำความรู้

VCD01867A1C1

คุณพระช่วยช่วงคุณธรรมนำความรู้

14 105

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้ชม 105

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหา :

รายการคุณพระช่วย "ช่วงคุณธรรมนำความรู้" เป็นรายการที่นำเสนอตัวอย่างบุคคลที่มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของประชาชนคนไทย เป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในจิตใจพื้นฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านพุธทาสภิกขุ ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

เวลา : 1 ชั่วโมง 10 นาที

คำสำคัญ : คุณธรรมนำความรู้ คุณพระช่วย - คุณธรรมนำความรู้ คนดี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1863&code_db=61008