ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 3 ธรรมะกับความรัก

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 3 ธรรมะกับความรัก

VCD02029A1C1

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 3 ธรรมะกับความรัก

16 611

เผยแพร่เมื่อ 04-02-2020 ผู้ชม 611

ผู้กำกับ/นักแสดง : พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เนื้อหา :

ธรรมะเดลิเวอร์รี่ ชุดที่ 3 ธรรมะกับความรัก

เวลา : 49 นาที

คำสำคัญ : หลักธรรมคำสอน ธรรมะกับชีวิตประจำวัน ศาสนาพุทธ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1826&code_db=61010