ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีงานวิจัยท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตะโลใสที่ที่หัวใจของการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน

สารคดีงานวิจัยท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตะโลใสที่ที่หัวใจของการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน

DVD00190A1C1

สารคดีงานวิจัยท้องถิ่น โรงเรียนบ้านตะโลใสที่ที่หัวใจของการเรียนรู้อยู่ที่ผู้เรียน

14 96

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2020 ผู้ชม 96

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

เนื้อหา :

โครงการการจัดการศึกษาบูรณาการระหว่างนักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านตะโลใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.พัทลุง

เวลา : 33 นาที

คำสำคัญ : สารคดีงานวิจัยท้องถิ่น - โรงเรียนบ้านตะโละใส วิจัยชั้นเรียน งานวิจัย - นักเรียนกับชุมชน

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1584&code_db=61008