ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

DVD00196A1C1

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

14 201

เผยแพร่เมื่อ 27-01-2020 ผู้ชม 201

ผู้กำกับ/นักแสดง : สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ

เนื้อหา :

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แผ่น 1 รวม 14 ตอน ๑. พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๐ ๒. พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๙ ๓. พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๐๐ ๔. พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๐ ๕. พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๒๐ ๖. พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐ ๗. พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐ ๘. พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน ๙. พระเจ้าอยู่หัว ๑๐. เจ้าชีวิต ๑๑. ธรรมราชา ๑๒. พระมหากษัตริย์ ๑๓. พระเจ้าแผ่นดิน ๑๔. ในดวงใจนิรันดร์ แผ่น ๒ รวม ๘ ตอน ๑. ธรรมิกราชา ๒. อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓. หลักความพอเพียงเลี้ยงประชาราษฎร์ ๔. ความเรียบง่ายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ๕. รากแก้วของไม้ใหญ่ ๖. เสาเข็มของอาคารชีวิต ๗. น้ำ คือ ชีวิต ๘. พระราชดำริด้านพลังงานทดแทน

เวลา : 2 ชั่วโมง 32 นาที

คำสำคัญ : ภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 2470 - พระราชกรณียกิจ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1583&code_db=61017