ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยปาฐะครั้งที่ 7 : สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยปาฐะครั้งที่ 7 : สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

DVD00130A1C1

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยปาฐะครั้งที่ 7 : สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

14 160

เผยแพร่เมื่อ 17-01-2020 ผู้ชม 160

ผู้กำกับ/นักแสดง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื้อหา :

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยปาฐะครั้งที่ 7 : สถาปนิกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เวลา : 40 นาที

คำสำคัญ : อุทกภัย วาตภัย สถาปนิก - ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1553&code_db=61013