ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สองข้างทางหลวง ชุด รอบรู้ คู่ทางหลวง

สองข้างทางหลวง ชุด รอบรู้ คู่ทางหลวง

DVD00677A1C1

สองข้างทางหลวง ชุด รอบรู้ คู่ทางหลวง

14 174

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2020 ผู้ชม 174

ผู้กำกับ/นักแสดง : กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

เนื้อหา :

รวม 8 รอบรู้ คู่ทางหลวง 1. มาตรฐานการก่อสร้างทางหลวง 2. การบำรุงรักษาทางหลวง 3. ระบบป้ายและหมายเลขทางหลวง 4. มาตรฐานความปลอดภัยบนทางหลวง 5. กฎหมายและระเบียบทางหลวง 6. บทบาทกรมทางหลวงต่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2558 7. การมีส่วนร่วมของประชาชน 8. เทคนิคการขับขี่เพื่อความปลอดภัย

เวลา : 3 ชั่วโมง 38 นาที

คำสำคัญ : ทางหลวง ทางหลวง - รวมเรื่อง

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1529&code_db=61013