ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
สาธิตปี่พาทย์ประชัน เชิดชูเกียรติพระยาเสนะ ดุริยางค์

สาธิตปี่พาทย์ประชัน เชิดชูเกียรติพระยาเสนะ ดุริยางค์

VCD02643A1C1

สาธิตปี่พาทย์ประชัน เชิดชูเกียรติพระยาเสนะ ดุริยางค์

2 75

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2020 ผู้ชม 75

ผู้กำกับ/นักแสดง : ถาวร สิกขโกศล

เนื้อหา :

วีซีดีมาพร้อมหนังสือเรื่อง เจ้ายุทธจักรดนตรีไทย เลขเรียกหนังสือ 780.9593 ถ332จ รวม 3 เพลง 1. เพลงเชิดจีน ๓ ชั้น ทางพระยาประสานดุริยศัพท์ ๒. เดี่ยวระนาดเอกเพลงการเวกเล็ก ๓ ชั้น ทางพระยาเสนะดุริยางค์ ๓. ระนาดเอกเพลงเชิดต่อตัว ๓ ราง

เวลา : 35 นาที

คำสำคัญ : ดนตรีไทย ดนตรีไทย - ประวัติและวิจารณ์

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1468&code_db=61015