ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
The Life of Boddha พระพุทธเจ้า

The Life of Boddha พระพุทธเจ้า

DVD00124A1C1

The Life of Boddha พระพุทธเจ้า

14 154

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2019 ผู้ชม 154

ผู้กำกับ/นักแสดง : BBC

เนื้อหา :

โลกจารึกมหาพุทธศาสดาผ่านสายตาปราชญ์ยุคสหัสวรรษ 500 ปีก่อนคริสกาล เจ้าชายองค์หนึ่งตัดสินใจละทิ้งความสุขในวังและออกเดินทางสู่ตอนเหนือของอินเดีย- เพื่อค้นหาความหมายของชีวิต ประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้พระองค์กลายเป็นศาสดาเอกของโลกที่มีผู้เลี่อมใสศรัทธามากกว่า 400 ล้านคน ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการค้นพบทางโบราณคดี ย้อนเวลากลับไปตามรอยเสด็จประพาสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนบรรลุนิพาน

เวลา : 50 นาที

คำสำคัญ : พุทธศาสนา - ศาสดา พระพุทธเจ้า

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1427&code_db=62001