ฐานข้อมูลสื่อมัลติมีเดีย

สำหรับนักศึกษา
สำหรับบุคลากร
ประเพณีล้านนา Lanna Tradition

ประเพณีล้านนา Lanna Tradition

DVD00467A1C1

ประเพณีล้านนา Lanna Tradition

7

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2019 ผู้ชม 7

ผู้กำกับ : ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหา :

ภาคเหนือ หรือล้านนา ดินแดนแห่งความหลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลัง ความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม ระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่กระทำกันมาในอดีต และยึดถือปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นแบบอย่างความคิดหรือการกระทำที่ได้สืบต่อกันมาและมีอิทธิพลจนถึงปัจจุบัน รวบรวม 10 ประเพณีล้านนาได้แก่ ประเพณีปีใหม่เมือง ประเพณีสะเดาะเคราะห์ ประเพณีสืบชะตาเมือง ประเพณีขึ้นพระธาตุ ประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขึน ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ประเพณีสู่ขวัญควาย ประเพณียี่เป็ง ประเพณีกินแขกแต่งงาน ประเพณีสู่ข้าวเอาขวัญ

เวลา : 3 ชั่วโมง 6 นาที

คำสำคัญ : ภาคเหนือ - วัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีล้านนา ล้านนา - ความเป็นอยู่และประเพณี

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : งานโสตทัศนวัสดุ


https://arit.kpru.ac.th/ap/media/?nu=pages&page_id=1068&code_db=61011