ปีใหม่ปว่ากะญอ

ปีใหม่ปว่ากะญอ

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้ชม 1,108

[16.4552053, 98.5047168, ปีใหม่ปว่ากะญอ]

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือเผ่าปว่ากะญอ หรือบางที่ออกเสียงว่า ปากะญอ บ้าง ซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทย จะมีชาวเขาเผ่าปว่ากะญออาศัยอยู่เกือบทุกจังหวัด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งทีมีชาวเขาเผ่าปว่ากะญออาศัยก่อตั้งหมู่บ้านอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนมากถึง12หมู่บ้าน ทางอำเภอพบพระจึงมีการจัดงานประเพณีปีใหม่ปว่ากะญอเป็นงานประจำปีขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของพี่น้องปว่ากะญอให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของพี่น้องปว่ากะญอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพบพระ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพดำเนินการ และในปี พ.ศ. 2554 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดงานประเพณีปีใหม่ปว่ากะญอ อำเภอพบพระ ประจำปี 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์

คำสำคัญ : ปีใหม่ปว่ากะญอ

ที่มา : http://123.242.165.136/?module=acticle&pages=acticle_detail&acti_code=A0000317

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2561). ปีใหม่ปว่ากะญอ. สืบค้น 25 กรกฎาคม 2567, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=671&code_db=DB0016&code_type=0014

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=671&code_db=610004&code_type=TK003

Google search

Mic

ประเพณีปีใหม่ม้ง

ประเพณีปีใหม่ม้ง

ประเพณีปีใหม่ม้ง  เป็นงานรื่นเริงของชาวเขาเผ่าม้งโดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี  หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีเรียบร้อย และเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งจะต้องทำพิธีบูชาถึงผีฟ้า- ผีป่า – ผีบ้าน  ที่ให้ความคุ้มครอง  และดูแลความสุขสำราญตลอดทั้งปี  รวมถึงผลผลิตที่ได้ในรอบปีด้วย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  หรือตามวัน  และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งโดยมากจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี  

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 990

ปีใหม่ปว่ากะญอ

ปีใหม่ปว่ากะญอ

ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง หรือเผ่าปว่ากะญอ หรือบางที่ออกเสียงว่า ปากะญอ บ้าง ซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทย จะมีชาวเขาเผ่าปว่ากะญออาศัยอยู่เกือบทุกจังหวัด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งทีมีชาวเขาเผ่าปว่ากะญออาศัยก่อตั้งหมู่บ้านอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ มีจำนวนมากถึง 12 หมู่บ้าน  

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2018 ผู้เช้าชม 1,108