โรงเรียนบ้านศรีไกลลาศ

โรงเรียนบ้านศรีไกลลาศ

เผยแพร่เมื่อ 30-09-2022 ผู้ชม 327

[16.0756851, 98.9508002, โรงเรียนบ้านศรีไกลลาศ]

   โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ในปีการศึกษา 2552 ได้มีผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียน โดยมีนายวงศ์ สลีวงค์ เป็นผู้นำ โดยขอความร่วมมือจากพัฒนากรตำบล นายโสภี มั่นเขตวิทย์ และนายสำรวย โสดามรรค ประธานกลุ่มโรงเรียนนาบ่อคำ ในขณะนั้นผู้บริจาคที่ดินคือนายสังเวียน ทองเชื้อ และนายศิลปชัย ศิบุญนันท์ จำนวน 16 ไร่  โดยเริ่มจากอาคารเรียน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2520 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2520  จึงสำเร็จได้อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นอาคารกึ่งถาวร มุงด้วยสังกะสี ยกพื้น ไม่มีฝา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2520 จึงได้เปิดทำการสอน 2 ชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
          ในปีการศึกษา 2521  คณะกรรมการศึกษา ประชาชน คณะครู ได้ช่วยกันพัฒนา โดยได้จัดฝา ไม้วงกบประตู หน้าต่าง ทำการต่อเติมที่ทำค้างไว้ และอาคารไม่พอกับความต้องการขยายชั้นเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   จึงได้พร้อมใจกันทำการต่อเติมอาคารอีก  2 ห้องเรียน  ยกพื้น  ไม่มีฝา มุงสังกะสี
          ปีการศึกษา 2522 – 2523  ได้เก็บวัสดุไว้ดำเนินการสร้างในปีต่อไป เนื่องจากประสบภาวะฝนแล้งและได้พร้อมกันจัดงานเพื่อหาเงินซื้อวัสดุในการก่อสร้างส้วมได้ 2 ที่นั่ง
          ปีการศึกษา 2524  สปจ. ได้อนุมัติบรรจุครูประจำการอีก 3 ตำแหน่ง และอนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1/23 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
          ปีการศึกษา 2526  คณะกรรมการศึกษา ประชาชน คณะครู ได้สร้างรั้วได้ 2 ด้าน ยาว 160 วา และสปจ. ได้อนุมัติบรรจุครูอีก 1 ตำแหน่ง
          ปีการศึกษา 2528  ได้รับการบรรจุครูอีก 1 ตำแหน่ง
          ปีการศึกษา 2529  คณะกรรมการศึกษา ประชาชน คณะครู ได้สร้างแท่นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2530  ทาง สปจ. ได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26 ด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 190,000 บาท
          ปีการศึกษา 2531  สปจ. อนุมัติเงินงบประมาณ หมวดสิ่งก่อสร้าง จัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 419,800 บาท
          ปีการศึกษา 2552  งบ สพท.กพ. เขต 1  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นจำนวนเงิน 1,422,000 บาท ถังซีเมนต์ แบบ ฝ.30 พิเศษ 1 ชุด เป็นเงิน 36,000 บาท
          กรมประมงได้จัดสรรบ่อเลี้ยงปลาให้ 1 บ่อ เป็นเงิน 34,000 บาท
          คณะผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดสร้างหอกระจายข่าวให้โรงเรียน คิดเป็นเงิน 6,000 บาท

สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
พื้นที่บริเวณโรงเรียน                                                                                                       16  ไร่
อาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.1  หลัง 4 ห้องเรียน                                                 งบประมาณ  120,000  บาท
อาคารเรียนแบบ ป.1/23  1  หลัง 4 ห้องเรียน                                              งบประมาณ  635,000  บาท
อาคารเรียนแบบ สปช.102/26  หลัง 3 ห้องเรียน                                           งบประมาณ  419,800  บาท
อาคารอเนกประสงค์ สปช.202/26  จำนวน  1  หลัง                                       งบประมาณ  190,000  บาท
ส้วมแบบ 601 จำนวน 2 หลัง                                                                  งบประมาณ   77,000   บาท
ถังน้ำฝน  30  พิเศษ  จำนวน  3 ชุด
สนามวอลเล่ย์บอล  จัดสร้างปีงบประมาณ  2533                                            งบประมาณ   70,000   บาท  
หอกระจ่ายข่าว                                                                                   งบประมาณ      6,000  บาท
บ่อน้ำตื้น  1  บ่อ                                                                                งบประมาณ       7,000  บาท
งบประมาณสร้างอาคารรัฐจัดสรร  ปีงบประมาณ 2552                                      งบประมาณ  1,422,000  บาท

คำสำคัญ : โรงเรียนบ้านศรีไกลลาศ

ที่มา : https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1062040009&page=history

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. (2565). โรงเรียนบ้านศรีไกลลาศ. สืบค้น 4 ตุลาคม 2566, จาก https://arit.kpru.ac.th/ap/local/?nu=pages&page_id=2171&code_db=610013&code_type=01

Facebook Twitter LINE Linkedin

PDF

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2171&code_db=610013&code_type=01

Google search

Mic

สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพขร

สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพขร

สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชร  ตั้งอยู่เลขที่ 96  ถ.เทศา 2  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร  055 - 720080 , 055 - 722170 ,055 - 716868 , 191 

เผยแพร่เมื่อ 16-08-2018 ผู้เช้าชม 5,254

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

กระทรวงวัฒธรรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมและราชการอื่น ตามที่กฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ฉะนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีภารกิจด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ดำเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยไม่มีส่วนราชการในส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เผยแพร่เมื่อ 04-07-2019 ผู้เช้าชม 1,855

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี เมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลคณฑี พื้นที่ 93 ตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัด 22 กิโลเมตรอาณาเขต ทิศเหนือ จด ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชรทิศใต้ จด ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุงทิศตะวันออก จด ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงามทิศเหนือ จด ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชรทิศตะวันตก จด แม่น้ำปิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ จด ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 2,081

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อปี พ.ศ. 2539  เป็นชุดแรกชื่อว่า  “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 3,265

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล

โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์เป็นเงิน 695,000 บาท และได้มอบให้กระทรวงสาธารณะสุขเป้นดูแลด้านการให้การบริการรักษาพยาบาล เปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,481

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร

การริเริ่มสร้างโรงพยาบาลกำแพงเพชรเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 โดย นายเชื้อ  พิทักษากร ข้าหลวงตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายจรัส ธารีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะนั้น ได้ติดต่อขอที่ดินในวัดสามจีน ซึ่งเป็นวัดร้างจากกรมศาสนา (พื้นที่ 5 ไร่เศษ) และที่ดินของโรงเรียนเกษตรกรรมกจากกรมอาชีว-ศึกษามีพื้นที่ 38 ไร่เศษ

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,910

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

สถานีตำรวจภูธรทรงธรรม

 เดิมสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2533 มีอำนาจการสอบสวนในเขตพื้นที่โดยอยู่ ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เขตติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดตาก มี 4 ตำบล ได้แก่ตำบลทรงธรรม ตำบลลานดอกไม้ตก ตำบลเพชรชมพู และตำบลโกสัมพีนครอำเภอเมืองกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-08-2018 ผู้เช้าชม 1,660

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต

 เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตอยู่ในเขตการปกครองของตำบลระหาน ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จากมติที่ประชุมสภาตำบลระหาน เห็นควรแยกเป็นตำบลใหม่ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๘ จึงได้แยกออกมาเป็นตำบลเทพนิมิต

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 838

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตําบลสระแก้ว

เดิมอยู่กับตำบลหนองปลิง ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้แยกออกมาเป็นตำบลสระแก้ว มีจำนวน 12 หมู่บ้าน
สภาพทั่วไป ตำบลสระแก้วอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีคลอง ชลประทาน ไหลผ่านในเขตพื้นที่ อบต. เริ่มจากพื้นที่ ม.6 ผ่านบ้าน ลำมะโกรก แยกเข้าพื้นที่ ม.1 – 11 อีกสายแยกเข้า ม. 6

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,895

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

ตำบลหนองคล้าเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเขตตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงมีการแยกตำบลออกจากอำเภอเมือง จึงได้เกิดตำบลหนองคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอไทรงาม แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

 

เผยแพร่เมื่อ 18-08-2018 ผู้เช้าชม 1,813