รายชื่อรับเกียรติบัตร

How to Live & Learn by PDSA on Campus 2022


จำนวน 221 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นาย ณัฐวุฒิ ลักษณะมีศรี คลิก!! 2
2. เอกราช ศิริเวช คลิก!! 3
3. นายรัชชานนท์ เรืองมาลัย คลิก!! 4
4. นายเจษฎา พูลสวัสดิ์ คลิก!! 3
5. นางสาว สิริมา แสงศักดิ์ คลิก!! 3
6. ณัฐพง พลพรม คลิก!! 2
7. วรวัฒน์ ศิรินทร์วงษ์ คลิก!! 3
8. นางสาวปารวี กล่ำเจริญ คลิก!! 3
9. ภาณุพงศ์ วรรณา คลิก!! 3
10. น.ส.จินดาพร สร้อยมี คลิก!! 3
11. นายคมสันต์ หอมนาน คลิก!! 3
12. นางสาวสวรรยา ขนานเยี่ยม คลิก!! 3
13. วรภูมิ บัวบาน คลิก!! 3
14. นางสาวชลธิชา คล้ายเดือน คลิก!! 3
15. นางสาวศุภาพิชญ์ พักผ่อน คลิก!! 3
16. ศิริอาภรณ์ ธัญญการ คลิก!! 2
17. นาย ปุญญพัฒน์ พลอยงาม คลิก!! 3
18. นายชนกนันท์ อินต๊ะ คลิก!! 3
19. พิชชากร สุภาพ คลิก!! 3
20. นางสาวชุติมา สุขคำ คลิก!! 3
21. นายจิรานุวัฒน์ ยุติธรรม คลิก!! 3
22. นางสาว ศิริกาญจน์ เกิดพงษ์ คลิก!! 3
23. นาย พสุภาคย์ โตโทน คลิก!! 3
24. นาย พลวัต มังกร คลิก!! 3
25. นางสาวกุลธิดา พานิชผล คลิก!! 3
26. ปฏิพัทธ์ คล่ำเงิน คลิก!! 3
27. บุลากร เก่งสาริกิจ คลิก!! 3
28. ศุภกร กระต่ายทอง คลิก!! 3
29. นางสาวนันทิชา มหิงษา คลิก!! 3
30. กุญรัตน์ เย็นศิริ คลิก!! 3
31. สิริกร นะวันทุ คลิก!! 3
32. นายนัทธพงศ์ แจ้งอิ่ม คลิก!! 2
33. นายจักรกฤษณ์ อุดอำมาตย์ คลิก!! 3
34. เดชาวัตร หอมจันทร์ คลิก!! 3
35. นนทภูมิ แสงทอง คลิก!! 3
36. นาย ศศิกานต์ พิมโซ คลิก!! 3
37. นางสาว ณัฐลินีย์ บุญเยาะ คลิก!! 3
38. นางสาว พัชรพร อินเลี้ยง คลิก!! 3
39. นางสาวพรวิมล ขาดรัมย์ คลิก!! 3
40. เกียรติศกดิ์ คำล่า คลิก!! 3
41. กฤตตะวัน พนมวาสน์ คลิก!! 3
42. อธิวัชร์ โกสุมา คลิก!! 2
43. นาย ทิวัตถ์ จันทร์แจ่ม คลิก!! 3
44. นาย นพพร บัวทอง คลิก!! 2
45. นาย ภานุวัฒน์ โพธิ์หวี คลิก!! 3
46. น.ส.ภมรรัตน์ ดาทอง คลิก!! 3
47. นายศิวกร บุญเกษม คลิก!! 2
48. เกียรติศักดิ์ สิริสิงห์ คลิก!! 1
49. นายณัฐภัทร พันธ์มี คลิก!! 1
50. นายอดิศักดิ์ วงษ์สุวรรณ คลิก!! 1
51. นางสาวมณีรัตน์ วรรณทอง คลิก!! 1
52. นาย วรนาท สรรพศรี คลิก!! 1
53. นางสาวสิริลักษณ์ รักษาพล คลิก!! 1
54. นายวัชร วรธงชัย คลิก!! 1
55. ธนภัทร ทิพย์เคลือบ คลิก!! 1
56. นาย ชินวัตร สำราญรื่น คลิก!! 1
57. นายภานุพงษ์ แก้วแดง คลิก!! 1
58. นายธันวา ผาสุกสถิตพร คลิก!! 1
59. นพมาศ​ พึ่ง​พัก​ คลิก!! 1
60. นายชนากานต์ นาระต๊ะ คลิก!! 1
61. นางสาวจุฑาภรณ์ สีหาเทพ คลิก!! 1
62. นางสาวศศิวรรณ จันปา คลิก!! 1
63. นายคฑาวุธ สาครการะเกด คลิก!! 1
64. นายพุธทินันต์ พรมเนตร คลิก!! 1
65. ธนากร เงินสุข คลิก!! 1
66. นายธนพล อำภูธร คลิก!! 1
67. นายสรศักดิ์ ทวีชัยไพศาล คลิก!! 1
68. นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย คลิก!! 1
69. น.ส.ดรุณี สุรวิทย์ คลิก!! 1
70. นางสาวอารีย์ โสวิสัย คลิก!! 1
71. นางสาวณัฐพร บุษย์ศรีเจริญ คลิก!! 1
72. ธเนตร มินทร คลิก!! 1
73. จามร ใจมนต์ คลิก!! 1
74. นส.ปิยดา สดใส คลิก!! 1
75. นาย วิศิษฐ์ แสนหาญ คลิก!! 1
76. ศศิวิมล ไกรสัย คลิก!! 1
77. นานพีระยุทธ ชุมภูศรี คลิก!! 1
78. นางสาว เปมิกา สินสวัสดิ์ คลิก!! 1
79. นางสาวปิยนุช ยาติ คลิก!! 1
80. นายชิษณุพงศ์ เงินทอง คลิก!! 1
81. นายบูรพา ปัตถา คลิก!! 1
82. ภาณุพงศ์ มาคสิงห์ คลิก!! 1
83. ธรรมปิติ เมืองชัย คลิก!! 1
84. น.ส. รัตนาพร เมฆชะอุ้ม​ คลิก!! 1
85. นางสาว ณัฎฐณิชา พันลาพ คลิก!! 1
86. นายรัชชานนท์ สืบวงรอด คลิก!! 1
87. กันต์กนิษฐ์ จิรวัฒน์สุนทร คลิก!! 1
88. นายจีรพันธ์​ ศรีสวัสดิ์ คลิก!! 1
89. นายจีรวัฒน์ เกษมสุข คลิก!! 1
90. นาย ณครินทร์ กาเพ็ชร คลิก!! 1
91. วรากร​ ศรีสมุทร์ คลิก!! 1
92. นาย อนุชา แสงประเสริฐ คลิก!! 1
93. อาทิตย์ คมขำ คลิก!! 1
94. นางสาว ลักษณา บัวเนียม คลิก!! 1
95. นายวัฒนา สิงห์ทีองนที คลิก!! 1
96. นายวิภพ เงินยางแดง คลิก!! 1
97. นาย สุริยา วิชาชัย คลิก!! 1
98. นางสาวนุชจรี เพียนหลำ คลิก!! 1
99. นางสาวสุกฤตา อินเลี้ยง คลิก!! 1
100. นาย ชวิศ จรูญบรรพต คลิก!! 1
101. อนิรุธ อยู่เย็น คลิก!! 1
102. นางสาวจุฑามณี แสนกาสา คลิก!! 2
103. นางสาวกนกกาญจน์ กุลวิเศษ คลิก!! 1
104. สิรินทรา วระชินา คลิก!! 1
105. นนทภัส อินทร์เพ็ญ คลิก!! 1
106. นายธิราช ไกรเพิ่ม คลิก!! 1
107. อานนท์ เศษกระโทก คลิก!! 1
108. สุพรรษา ไขศรีมน คลิก!! 1
109. นายสหภาพ เจียมศักดิ์ คลิก!! 2
110. นายสหรัถ ปานเทศ คลิก!! 1
111. นาย ธีรศักดิ์ ทองอัญชา คลิก!! 1
112. นายศุภกฤต มาลัย คลิก!! 1
113. มัทนา ปิ่นจุลัย คลิก!! 1
114. นายพิพัฒน์ อ้นวิจิตร คลิก!! 1
115. นายณัฐพงศ์ แปลงชาติ คลิก!! 1
116. นส.ศิรินญา มีสำลี คลิก!! 1
117. การะเกตุ ผดุงญาติ คลิก!! 1
118. วราภรณ์ แปลลา คลิก!! 1
119. นายวิวัฒน์ เอมทอง คลิก!! 1
120. กมลรัตน์ รุ่งสว่าง คลิก!! 1
121. นาย รังสิมันตุ์ ภู่จันทร์ คลิก!! 1
122. อวิรุทธ์ โปร่งเกษม คลิก!! 1
123. นาย ศรัณย์ เศวตกุญชร คลิก!! 1
124. กิตติพนธ์ เชาว์วิวัฒนากุล คลิก!! 1
125. นฤมล บรรเทิงใจ คลิก!! 1
126. นายอมรชัย วันนา คลิก!! 1
127. นางสาวธัญลักษณ์ ไชยเดช คลิก!! 1
128. นายกัมปนาท เข็มทอง คลิก!! 1
129. นายพีรภัทธ์ สุภาโท้ คลิก!! 1
130. สุนิสา สมโภชน์ คลิก!! 1
131. นายภูมิพัฒณ์ ประไพร คลิก!! 1
132. นายณภัทร อ้ายม๊อก คลิก!! 1
133. ภูวณิดา รัศมีน้อย คลิก!! 1
134. ภิรมพร สวรรค์ คลิก!! 1
135. ไชยัญ ไชยัญโต คลิก!! 1
136. อัศม์เดช อินทชัย คลิก!! 1
137. นางสาวแสงนภา รุ่งสกุล คลิก!! 1
138. นายจุลจักร​ ยิ้ม​ประเสริฐ​ คลิก!! 1
139. นางสาวพัชรา พิลึก คลิก!! 1
140. นายปกรณ์ เล้ารุ่งเรือง คลิก!! 1
141. นาย บังไพร ศรีราพัฒท์ คลิก!! 1
142. น.ส.ชลิดาภรณ์ ลีจ้อย คลิก!! 1
143. ประภาวรินท์ พลับพลาทอง คลิก!! 1
144. อนุรักษ์ สมวรรณ์ คลิก!! 1
145. นายพงศกร แก้วทรัพย์ คลิก!! 1
146. นางสาววรัญญา คุ้มน้อย คลิก!! 1
147. นายกัมพล วงค์ชมภู คลิก!! 1
148. ธนธรณ์ แก้วละมูล คลิก!! 1
149. นายรัชชานนท์ ปิยะจันทรานนท์ คลิก!! 1
150. น.ส.อัญชลี สีหานาม คลิก!! 1
151. ขวัญจิรา สิงห์ลอ คลิก!! 1
152. นาย ศราวุธ นาคูณ คลิก!! 1
153. ปฎิภาณ มานะที คลิก!! 1
154. นาย วรพรต เย็นใจ คลิก!! 1
155. นายเกียรติศักดิื ศุภดิษฐ์ คลิก!! 1
156. นายธนกฤต มินภักดี คลิก!! 1
157. นางสาวมลิวัน สายธะนู คลิก!! 1
158. นายจักรพันธ์ แซ่จ้าง คลิก!! 1
159. อนุรักษ์ สมวรรณ์ คลิก!! 1
160. นาย.อนุราศ หนองห คลิก!! 1
161. จิรวัฒน์ วิจิตรพล คลิก!! 1
162. นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สบาย คลิก!! 1
163. วีรภัทร ธงฉัตร คลิก!! 1
164. ชลวัฒน์ บ่อทอง คลิก!! 1
165. นายโสภณวิชญ์ เรืองจรัส คลิก!! 1
166. กฤษณะ เผือกแก้ว คลิก!! 1
167. นายกฤติธี ไชยสีลา คลิก!! 1
168. ปิยะพร โล่ตระกูล คลิก!! 1
169. นาย ศุภกิจ บัวภู คลิก!! 1
170. น.ส.พิมพ์ สุขเจริญ คลิก!! 1
171. นางสาวชลลดา อยู่กรัด คลิก!! 1
172. ทรงวุฒิ ทัพอาสา คลิก!! 1
173. นายพันธุ์ศิลป เทพพรพิทักษ์ คลิก!! 1
174. ณัฐศักดิ์ ดอยสกุลไกร คลิก!! 1
175. ศิริชัย เหมือนทิม คลิก!! 1
176. นางสาวสุชาดา พรมพา คลิก!! 1
177. น.ส.วิชุดา จันทร์สามเรือน คลิก!! 1
178. ธนกฤต ใจแสน คลิก!! 1
179. สรพงษ์ ขันทะสิกรรม คลิก!! 1
180. วรพล แสงอรุณ คลิก!! 1
181. นางสาว​อัธณา​ ลามี คลิก!! 1
182. นาย ณัฐพล วันทมาศ คลิก!! 1
183. นางสาวดารารัตน์ คมพุดซา คลิก!! 1
184. ชัชวาล เกิดสุข คลิก!! 1
185. กฤษณพงศ์ จีนามูล คลิก!! 1
186. นภดล ตาโน คลิก!! 1
187. นายธนพล ถมอินทร์ คลิก!! 1
188. นายวิษณุ ซ่อนกลิ่น คลิก!! 1
189. สิทธิโชค แสงแก้ว คลิก!! 1
190. นวพล สินทอง คลิก!! 1
191. นายสุที คำโย คลิก!! 1
192. นายภาณุพงศ์ ตะติ คลิก!! 1
193. นายอิทธิพล ชำนิกล้า คลิก!! 1
194. นภาพร นาคเอม คลิก!! 1
195. นายเอกรินทร์ รอดพึ่ง คลิก!! 1
196. นาย อนุวัฒน์ โชติศรี คลิก!! 1
197. ธนวัฒน์ สีสัย คลิก!! 1
198. นาย รวิชญ์ อุ่นเมือง คลิก!! 1
199. น.ส.วรรณภา สุมังคละ คลิก!! 1
200. นางสาวณัฐธิดา จันทะวงษ์ คลิก!! 1
201. นายธีรพล เอี่ยมเที่ยง คลิก!! 1
202. นาย โสภัส ชื่นบาน คลิก!! 1
203. นาย​ จักร​ภัทร​ แซ่​จ้าง​ คลิก!! 1
204. กานต์ทิตา จำรุราย คลิก!! 1
205. ณัฐพล ไวยุวัตร คลิก!! 1
206. นาย ธนวุฒิ เหมือนสังข์ คลิก!! 1
207. นายพิสุทธิ์ เรื่อศรีจันทร์ คลิก!! 1
208. อาริยา ปานเกตุ คลิก!! 1
209. ชาริณีย์ คุ้มขุน คลิก!! 1
210. ธีรกานต์ ใจมั่น คลิก!! 1
211. วสุพล จันทร์แรม คลิก!! 1
212. ณัลทวัฒน์ กีตา คลิก!! 1
213. นายเศรษฐยุส พงษ์โชติอานนท์ คลิก!! 1
214. กฤษณะ นุ่มเดื่อ คลิก!! 1
215. นาย อภิชัย มหาไชย คลิก!! 1
216. วรรณนิสา อ้นเกษ คลิก!! 1
217. จักรกรินทร์ เรืองจุ้ย คลิก!! 1
218. นายณฐกฤษ สนามทอง คลิก!! 1
219. ศิริรัตน์ เดชะผล คลิก!! 1
220. ธรรณธร ติณะคัด คลิก!! 3
221. นายสุเมธ ทะนันชัย คลิก!! 3

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ