รายชื่อรับเกียรติบัตร

กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก และ งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565


จำนวน 383 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นายภูริณัฐ กอบัวกลาง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
2. นางสาวเกวลิน ภู่เล็ก คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
3. นางสาวสกุลรัตน์ แมลงภู่ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
4. นางสาววันวิสา นามคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 7
5. นางสาวฐิติมา เพ็งสมยา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
6. นายอภิสิทธิ์ อุ่นยิ่งเจริญ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
7. นาย ชานนท์ เอกตาแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
8. กรกมล พาทัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
9. นางสาวนิตยา มีศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 5
10. นางสาวมัณฑนา มหสถาพร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
11. นางสาวจินตภา ฉิมพลี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
12. นางสาวอรอนงค์ เสนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 5
13. นางสาวรัตติกาล สุทธิพนาสวรรค์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
14. นายรัชชานนท์ เรืองมาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 5
15. นางสาวสุกัญญา เจริญทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
16. นางสาวชัชชาฎาภรณ์ ปกป้อง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
17. นางสาววันวิสา เกตุเกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 5
18. นางสาวจิราพัชร์ พลบำรุง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
19. นางสาวอังคณา สิงขรขจรชีพ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 7
20. นางสาวชณิตา ม่วงลาย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
21. นางสาวจันทร์ทิพย์ ฟ้าพนาเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
22. นางสาวกษิรา พิลึก คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
23. นายวิญญู จะนะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
24. นายธวานนท์ บดีรัฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 7
25. นางสาวนภาพร ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 5
26. นางสาวปานรพี การินทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
27. นางสาวเกศแก้ว เขียวสั้น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
28. นางสาวฤทัยทิพย์ เพชรเภรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
29. นางสาวนพมาศ ชัชวาลย์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
30. นางสาวฬภีพรรณ ไพจิตรศรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 7
31. นางสาวณัฐธิดา มันเทศ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
32. นายพีรพัฒน์ ไซนาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 9
33. นางสาวภัททิยา แซ่ม้า คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
34. นางสาวโยษิตา รอดจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
35. นาย?อมร?เทพ ธงฉัตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
36. นายรังสิมันตุ์ ภู่จันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
37. นางสาวแก้วกัญญา เสาอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 6
38. นางสาวศิรประภา จันสว่าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
39. นางสาวประภัสสร ประภาธนานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 5
40. นางสาวศรัญญา ชูจิ๋ว คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
41. นางสาวเจนจิรา เจริญละ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
42. นางสาวจิรัชญา มีเครือรอด คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 6
43. นางสาวสิริกาญจน์ เจริญศิลป์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
44. นายพิยุทธ วนาสงบสุข คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
45. นาย กำพล จาริกคีรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
46. นางสาวอุษา มธุสรวาจา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
47. นางสาว สมศิริ รุ้งรำลึก คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
48. นางสาวนิตยา สุขเกษม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 9
49. นางสาวปวริศา มั่นการดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
50. นายชินภัทร์ สุรพรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
51. นางสาวเมธาวี แก้วลำปาง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
52. นางสาวพิยดา แสงนาค คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
53. นายอัฐพล จันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
54. นางสาวธนัญญา มูลทองสงค์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
55. นางสาวณัฐณิชา บัวกฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
56. นางสาวปัณฑิตา สวยแท้ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
57. นางสาวพัชรี พนาวิกัยพันธุ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
58. ยางสาววิลัยพร ฉัตรสุภาพงศ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
59. นายณัฐดนัย ภัสสรวิสิฐ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
60. นางสาวภัทรวรรณ คุ้มวงษ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
61. นางสาวสุจิตตรา โตทุ้ย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
62. นางสาวพรนภา จันนาค คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
63. นางสาวณัฐกานต์ เกตุเนียม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
64. นางสาวกมลชนก เลิศไพรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
65. นางสาวชนนิกานต์ นิรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
66. นายรัชชานนท์ ใจยอด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
67. นางสาวนภัสสร มัตถิตะเตา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
68. นางสาว?วรัญ?สิ?ยา? บัณฑิตย์? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
69. นางสาวเพ็ญวดี เดชอุดม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
70. นางสาวชญานี แม่เกศินี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
71. จิรวัตร ม่วงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
72. นางสาวพัณณิภา นนท์ตา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
73. นางสาวกัญญ์วรา แซ่ว่าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
74. นางสาวนฤภรณ์ สิงห์สร้ย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
75. นางสาวกชวนา เสือสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 10
76. นางสาวจรินทร์ทิพย์ พูลมา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
77. นางสาวสายฝน สุขรอด คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
78. นายธนวุฒิ ชัยหัตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
79. นางสาวกาญจนาพร มโนมัย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
80. นางสาวดารารัตน์ จวบบุญ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
81. นาย รัตนสิน โพพา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 1
82. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองภู คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
83. นางสาว ศิรประภา เข็มอุดร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 1
84. นางสาวมัสยา มาลาบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
85. นางสาวนิศารัตน์ เเสนใจวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
86. นายธงชัย วนาเฉลิมดง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
87. นางสาวพลอยไพลิน สุธรรมมา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
88. นาย เมธิสธเนศ พันสีนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 1
89. นางสาว กุลรณัฐ เครื่องต้น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
90. นางสาวสิริจรรยา ลาดทองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
91. สุพัตรา ศรีบรรเทา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
92. นางสาวกานต์ติมา นามวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 6
93. นางสาวปรียาภรณ์ สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 5
94. นางสาว ณัฏฐณิชา ฐานทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 3
95. นางสาวณัฐชยา วนาพาพบสุข คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
96. นางสาวพรจิต ศรีวนาตระกูล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
97. นางสาวบุณยาพร วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
98. จุฬาลักษณ์ โพนสาลี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
99. นางสาวจันทิรา โฉมงาม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
100. นางสาวบัณฑิตา กาวิระเดช คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
101. นายโยธิน เชยชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
102. นางสาวนาติกา ตาใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 21
103. นางสาวนงคราญ ฉัตรชมพูชวริน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
104. นางสาวนภสร ฟั่นทา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
105. นางสาวกุลจิรา ปานรักษา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
106. นางสาวปรีดาวรรณ ฤทธิ์แดง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
107. นางสาวอรวรรณ นิยมไกรลาส คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
108. นายทรัพย์ทวี ศรีโสภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
109. นางสาวยุวดี มโนรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 9
110. นายณภัทร อ้ายม๊อก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
111. นาย พิชัย หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
112. นาย ศรัณย์ เศวตกุญชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
113. นาย?ปรมัตถ์? อินทร์?จับ? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
114. นางสาวณิพาพร สงวนพนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
115. นางสาวชยุดา เงื้อมกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
116. นายพีรภัทธ์ สุภาโท้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
117. นายสรายุทธ ศรีเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
118. นางสาวฉวีวิไล มาน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
119. นายอรรถกร สังข์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 6
120. นายจักรพันธ์ แซ่จ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
121. นาย พีรพัฒน์ พิลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
122. นางสาวธิดานุช ทิน้อย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
123. นางสาวบุษริน เมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
124. นางสาวสมหญิง อุดอัด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
125. นางสาวอาชาณีย์ จักกร่าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
126. พรประภา เสมบาง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 7
127. นางสาวภรรัช โกฎน้อย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
128. นางสาวสุภาพร ยอดบุษดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
129. นางสาวอ?รวี? มูลชัย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
130. นางสาวยมลภัทร บวรสุทธิวงศ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
131. นางสาวธนัชชา แพงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
132. นางสาวอรอินทุ์ นะวะศรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
133. ชฎาพร สอนโต คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
134. นางสาวเบญจมาส ม่วงผา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
135. นางสาว กมลวรรณ สุขเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
136. นายวุฒิชัย เดชะผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
137. นางสาวจิระนันท์ บุญชู คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
138. นางสาวกัลญารัตน์ ผาแดง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
139. นางสาวอรสา นามราชา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 34
140. นางสาวจิดาภา กาญจนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
141. นางสาว ปรียากร สูบุญ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
142. นางสาวรุจจิรา แซ่ยั้ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
143. นางสาวนลพรรณ แซ่เอี้ย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
144. นางสาวมาลีวัลย์ บดีรัฐ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 5
145. นางสาวนารี วนาเกษตรสม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
146. นางสาวจันทิวา วันสูง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
147. นางสาววราภรณ์ คำบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
148. นางสาวสุจิตรา ถาวร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
149. นางสาวน้ำพลอย พีระพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
150. นางสาวพรพรรณ ทบพวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
151. นางสาวณัฐกานต์ เรือศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
152. นางสาวกมลวรรณ สุขศรีปลั่ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 9
153. นาย ธีรพล เอี่ยมเที่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
154. นางสาวณัฐกานต์ บังเกิดทรัพย์ทวี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
155. นางสาวมาลี แซ่ย้าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
156. นางสาวน้ำทิพย์ คุณกรพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
157. นางสาวจันทร์จิรา แจ่มจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
158. นางสาวทรรศนีย์ ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
159. นางสาว มนรดา บุญหนุน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
160. นายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน - คลิก!! 2
161. นางสาวบุญจิรา สิริช่วงโชติ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
162. นายวรพจน์ เศษฐานาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
163. นางสาว หัสยา คำพารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 5
164. นางสาว ธัญณภัทร์ จีรังกูล คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
165. นางสาวศศินา หลวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
166. นายฐานทับ อภิสิทธิ์วารี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
167. นางสาวรุ่งรัตน์ พนาลัยจารุ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
168. นางสาวจิตร์สุภา พิณดนตรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
169. นางสาวสุรัสวดี มีศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 1
170. นางสาวนันท์นลิน เปี้ยตา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 3
171. นางสาวณัฐริกา เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
172. นางสาวณัฐชดาพร เขียวเกิด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
173. นางสาวศศิพิมพ์ ชัยยโคจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
174. นางสาวณัฐญา ปันโย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 1
175. นางสาวเกษศิรินทร์ ปินคำ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
176. นางสาวฐิติมา อินต๊ะ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
177. นางสาวนภสร วังสงฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
178. นางสาวกัญจนา ยากุ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
179. นางสาวปรัทยารัตน์ สิงห์เถื่อน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
180. นางสาวสุนิสา อึ่งพวง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
181. นางสาวทรรศนีย์ วงศรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
182. นางสาวจริยา ตาลทัพ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
183. นางสาวคุณัญญา นาคเมือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
184. นายณัฐวัตร นนท์อุบล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
185. นางสาวพิชญา ตนัยต่อกุล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
186. นาย ณัฐชัย จอมนภา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 1
187. นางสาวเมย์วดี สุวิบูลย์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
188. นายภูวินัย มิดาทุม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
189. นางสาว สุจิตตรา แพงสาลี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
190. นางสาวธิวาไล ชาวนาราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
191. นาย ภาณุวัฒน์ วงค์ยา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
192. นางสาวพิชญ์สินี งามสะพรั่ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
193. นางสาวกฤติมาพร ปานถม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 7
194. นางสาวชลิตา แจ่มจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 6
195. นางสาวจันทนา นันทะใจ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
196. นางสาวธัญชนิต วงษ์สา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
197. นางสาวบุษราภรณ์ พลอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
198. นางสาวสุพิชชา เมืองกระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
199. นางสาว ธัญลักษณ์ อารมย์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
200. นายนภัทรพล สีบำรุงสาสน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
201. นางสาว วรรณวนัช ชมภูศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
202. นายศุภชัย นุชเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
203. นางสาวธัญพิชชา สิงห์ผาสุข คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
204. นางสาวภริดา จันทร์ฝุ่น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
205. นายกฤษณวัฒน์ แก้วสีนวล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
206. นางสาวศิวนาถ สิงห์อะนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
207. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
208. นางสาวสาวินี แซ่ว้าน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
209. นางสาวบงกช ผ่องใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
210. นายวัชระ ศรีทา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
211. นางสาวพอนนภัส ราชเทียร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
212. นางสาวณัฐณิชา ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
213. นางสาวนริศรา เอี่ยมสอาด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
214. นางสาวปภาวดี ลัดดาไสว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
215. นางสาวอาภัสรา ไชยศิริ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
216. นางสาวเอมมิกา รุกขชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
217. นางสาวกมลชนก คำดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
218. นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 6
219. นางสาวทอฝัน ช่อชั้น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 1
220. นางสาว ภาวิดา แซ่ม้า คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
221. นางสาวธมลวรรณ ท้าวทา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
222. นางสาว กันยา พนะสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
223. นางสาวจิรนันท์ ดวงดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
224. นางสาวอริสา ศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
225. นางสาวพลอย พนวาสากุล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
226. นางสาวศุภลักขณา มีผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
227. นางสาวกรรณิการ์ ลีจ้อย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 5
228. นางสาวปรารถนา ปาระท่า คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
229. นางสาวมุทิตา สีชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
230. นางสาวกชกร ร่วมจิตร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
231. นางสาวชุติมา โอนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
232. นางสาวฤดี อรชร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
233. นางสาวพิยาดา โสขำ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 30
234. นางสาวอรไพลิน เทพยุหะ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
235. นางสาวกรรณิการ์ ฉายชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
236. นางสาวภัทรมน หมวกสังข์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
237. นาย ณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
238. นางสาว จุฑามาศ วรรณโอทอง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
239. นายณัฐวัฒน์ เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
240. นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์ไกร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
241. นางสาวผกาวดี บัวเข็ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
242. นางสาวณัฐพร โพธิ์งาม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
243. นางสาวอาทิตยา สีมาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
244. นางสาวธีรารัตน์ อาบทอง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
245. นางสาวอรวี โพธิบัติ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
246. นางสาวชวัลรัตน์ บุญไทย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
247. นางสาวพั?ชรินทร์? เสี่ยง?วงศ์? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
248. นางสาวณัฐชยา จันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
249. นางสาวสุนิสา บุญกรณ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
250. นางสาวพิมลพรรณ ทิพมนต์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
251. นางสาวทัชศมา ปุ๊ดหน่อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
252. นางสาวกัลยา นพนาบดี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
253. นายยืนยง มูลเมือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
254. นางสาวมุฑิตา ชิดศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
255. นาย ศราวุฒิ บุญมี คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 3
256. นางสาวจันวิภา นันทะใจ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
257. นางสาวจอมขวัญ เชียงมูล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
258. นางสาวอริศา เถาวัลย์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
259. นางสาวปารวี กล่ำเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
260. นางสาว ลักษมณ บุญเพ็ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
261. นางสาวเทวิกา อินยัง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
262. นางสาว อมรรัตน์ วงษ์เขียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
263. นายญาณวิทย์ โคตรภักดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
264. นายฟิลิป แซ่กือ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
265. นางสาวสุริสา ปานดำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
266. นางสาวอนันตพร อรุณฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
267. นางสาวชลรัตน์ดา พิมปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 35
268. นายศุภกิจ ม้วนทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
269. นางสาวขนิษฐา สิระใจ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
270. นางสาวพิมพรรณ บุญยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
271. นางสาวอมลรัก มโนมัย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
272. นางสาวปรารถนา พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
273. นางสาวกชกร ศิริมา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
274. นางสาวธันยพร อินจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
275. นายณัชนนท์ ภูฆัง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
276. นางสาวมาลี วนากรคงลาภ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
277. นางสาวเสาวนีย์ จิตชยานนท์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 1
278. นางสาวศศิภา หมู่ปัน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
279. นางสาวอลิชา พิทักษ์คามเขต คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
280. นางสาววริษา สิงหราช คณะครุศาสตร์ คลิก!! 7
281. นางสาววิไลวรรณ เหลือสุขโสภณ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
282. นางสาวพรทิพย์ เชี่ยวชาญพนา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
283. นางสาวนุสบา อินตาโสภี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
284. นางสาวสุมิษา สุขสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 8
285. นายก้องเกียรติ ดีเลิศ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
286. นางสาวปาลิตา แจ่มดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
287. นายพีรพล คำหนัก คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
288. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แจ่มดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
289. นางสาวเจนจิรา จินาพันธ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
290. นางสาวอธิติยา บุญเรือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
291. นางสาวพิชามญชุ์ โคตรทา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
292. นางสาวกนกอร รอดกสิกรรม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
293. นายธนกฤต บุญอินทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
294. นางสาวเพ็ญศิริ ปวนแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 5
295. นางสาวเมธาวี คงอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
296. นางสาว พชรภัทร์ พิทธยะพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
297. นางสาวอรฤทัย ซารัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 9
298. นางสาว พิมพ์สุภา สุปินะ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
299. นิชากร บุญเปรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
300. นางสาวนิตยา ไพรพิริยา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
301. นางสาวธัญลักษณ์ ไชยเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
302. นางสาวจิรนันท์ เจนจบ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
303. นายปัณณวิชญ์ เเซ่ย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
304. นางสาวแอ้พอ ดิลกโรจน์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
305. นาย จิรพงษ์ สีพา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
306. นายจุลจักร ยิ้มประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
307. นายภาณุพงศ์ ตะติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
308. นางสาวจันทิมา บัวผัน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
309. นางสาวอัธณา? ลามี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
310. นางสาวไพลิน มีเรือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
311. นางสาวปิยนุช ยาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 4
312. นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุ่งเรืองเฉลิม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
313. นางสาว นวลพรรณ มั่งคงเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
314. นางสาวสุชาดา พรมพา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 8
315. นางสาว สิริบูรณ์ บัวสด คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
316. นางสาว กิ่งกาญจน์ นิลประพฤติ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
317. นางสาวธัญญภรณ์ คะหงวน คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 4
318. นางสาวศศิกานต์ สุขพร้อม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
319. นางสาวประภัสสร รื่นรมณ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
320. นางสาวแสงแก้ว แซ่ด่าน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 2
321. นางสาวภัสสร ก้านจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
322. นางสาว อรอุษา ต่วนโต คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
323. นายจิรวัฒน์ บุญทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 4
324. นางสาวเกสรา วรรณเสวี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
325. นางสาวสุพัชญ์ เพียรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 2
326. นางสาวอารีพร มิชิฉัยยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4
327. นายศิริวุฒิ สอนอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 7
328. นางสาวสุพัตรา จีนเพชร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
329. นางสาวอัจฉรา ฝนตะคุ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
330. นางสาวชลธิชา นครพุ่ม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
331. นางสาว นัจกร สายอิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
332. นางสาวเหมือนฝัน จริยาจินดาเสถียร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 6
333. นางสาวเพ็ญพรรณ ทายาทกวิน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
334. นางสาวรินรดา เหล่าคำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
335. ปภัสรา แสงอุไร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 6
336. นางสาวจุฑามาศ หลาบโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
337. นางสาวนารีรัตน์ อินทโมรี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
338. นางสาวศิริกัลยา เอี่ยมสุภา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
339. นางสาว สิตาวีร์ มั่นคำ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 9
340. นายสิทธิพร ขวัญใจชาวไกรลาศ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 8
341. นางสาวสุชาสินี ขันทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 9
342. นางสาว กฤตนพร ปานดำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 6
343. นางสาวชลธิชา ปู่นำพา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
344. นายคุณาธิป อินทร์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
345. นางสาวกุสุมา ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
346. นางสาว ดวงกมล นกน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 2
347. นางสาวจิดาภา แก้วขำ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
348. นายณัฐวุฒิ คะใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
349. นางสาวพัชราวรรณ เกิดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 5
350. นางสาวนภาวรรณ แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
351. นางสาวศิริลักษ์ พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
352. นางสาวกชกร ศิริมา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
353. นางสาว ดุษณียา ฮาบิบ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
354. นางสาวกฤตยา พลแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 3
355. นางสาวสุกฤตา ทองแพง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 1
356. นางสาวนวรัตน์ เสมบาง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
357. นางสาวจุฑามาศ? สวนห้วยไพร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
358. นางสาวฐิติกานต์ แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ คลิก!! 5
359. นางสาวเยาวมาลย์ ศรทอง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
360. นางสาวกวินทรา อ้นเงิน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
361. นางสาวพิมพ์พิมล สุทธิพงศ์เกียรติ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 8
362. นางสาวธมลวรรณ สัตบุตร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
363. นางสาวศศิภา เรืองอดุลย์วิทย์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 11
364. นางสาวธันย์ชนก ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 3
365. นางสาว ศิรินทิพย์ เข้มขัน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
366. นางสาวพีรญา หิรัญวงค์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 4
367. นางสาว กานดา บุดิน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
368. นางสาววิไลวรรณ น่วมทะนะ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 4
369. นางสาววาริสา ขุนบุญ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 2
370. นาย วรภูมิ บัวบาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
371. นางสาวเรือนแก้ว แซเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 3
372. นางสาวเพ็ญพิชชา ใจรัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
373. นายพงศกร สุ่มสาย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 3
374. นายศหัสวรรษ ทัพทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
375. นาย ชัยภัทร ระงับจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
376. นางสาวฐานิสา ผลาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 5
377. นางสาวพัชรพร แซ่ว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
378. นาย ธีระศักดิ์ ไชยมาตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
379. นางสาวรณพร ศรีภุมมา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 2
380. นาย พิชิตพล ราญมีชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
381. นายกิตติโชค ศิริเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 3
382. นายสมภพ สำราญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 2
383. นางสาวสุดารัตน์ สุดเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 4

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ