รายชื่อรับเกียรติบัตร

กิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก และ งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปีการศึกษา 2565


จำนวน 383 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. นายภูริณัฐ กอบัวกลาง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 52
2. นางสาวเกวลิน ภู่เล็ก คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 36
3. นางสาวสกุลรัตน์ แมลงภู่ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 28
4. นางสาววันวิสา นามคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 29
5. นางสาวฐิติมา เพ็งสมยา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 26
6. นายอภิสิทธิ์ อุ่นยิ่งเจริญ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 36
7. นาย ชานนท์ เอกตาแสง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 30
8. กรกมล พาทัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 31
9. นางสาวนิตยา มีศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 28
10. นางสาวมัณฑนา มหสถาพร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 29
11. นางสาวจินตภา ฉิมพลี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 28
12. นางสาวอรอนงค์ เสนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 25
13. นางสาวรัตติกาล สุทธิพนาสวรรค์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 26
14. นายรัชชานนท์ เรืองมาลัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 30
15. นางสาวสุกัญญา เจริญทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 31
16. นางสาวชัชชาฎาภรณ์ ปกป้อง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 26
17. นางสาววันวิสา เกตุเกล้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 29
18. นางสาวจิราพัชร์ พลบำรุง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 29
19. นางสาวอังคณา สิงขรขจรชีพ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 29
20. นางสาวชณิตา ม่วงลาย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 25
21. นางสาวจันทร์ทิพย์ ฟ้าพนาเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 26
22. นางสาวกษิรา พิลึก คณะครุศาสตร์ คลิก!! 25
23. นายวิญญู จะนะสมบัติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 26
24. นายธวานนท์ บดีรัฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 29
25. นางสาวนภาพร ทองคำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 27
26. นางสาวปานรพี การินทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 27
27. นางสาวเกศแก้ว เขียวสั้น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 33
28. นางสาวฤทัยทิพย์ เพชรเภรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 27
29. นางสาวนพมาศ ชัชวาลย์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 27
30. นางสาวฬภีพรรณ ไพจิตรศรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 31
31. นางสาวณัฐธิดา มันเทศ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 29
32. นายพีรพัฒน์ ไซนาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 33
33. นางสาวภัททิยา แซ่ม้า คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 26
34. นางสาวโยษิตา รอดจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 27
35. นาย?อมร?เทพ ธงฉัตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 35
36. นายรังสิมันตุ์ ภู่จันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 28
37. นางสาวแก้วกัญญา เสาอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 27
38. นางสาวศิรประภา จันสว่าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 24
39. นางสาวประภัสสร ประภาธนานันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 31
40. นางสาวศรัญญา ชูจิ๋ว คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 34
41. นางสาวเจนจิรา เจริญละ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 30
42. นางสาวจิรัชญา มีเครือรอด คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 31
43. นางสาวสิริกาญจน์ เจริญศิลป์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 29
44. นายพิยุทธ วนาสงบสุข คณะครุศาสตร์ คลิก!! 32
45. นาย กำพล จาริกคีรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 35
46. นางสาวอุษา มธุสรวาจา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 28
47. นางสาว สมศิริ รุ้งรำลึก คณะครุศาสตร์ คลิก!! 42
48. นางสาวนิตยา สุขเกษม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 35
49. นางสาวปวริศา มั่นการดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 29
50. นายชินภัทร์ สุรพรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 24
51. นางสาวเมธาวี แก้วลำปาง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
52. นางสาวพิยดา แสงนาค คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
53. นายอัฐพล จันแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
54. นางสาวธนัญญา มูลทองสงค์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
55. นางสาวณัฐณิชา บัวกฎ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
56. นางสาวปัณฑิตา สวยแท้ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 33
57. นางสาวพัชรี พนาวิกัยพันธุ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
58. ยางสาววิลัยพร ฉัตรสุภาพงศ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
59. นายณัฐดนัย ภัสสรวิสิฐ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
60. นางสาวภัทรวรรณ คุ้มวงษ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
61. นางสาวสุจิตตรา โตทุ้ย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
62. นางสาวพรนภา จันนาค คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
63. นางสาวณัฐกานต์ เกตุเนียม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
64. นางสาวกมลชนก เลิศไพรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
65. นางสาวชนนิกานต์ นิรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
66. นายรัชชานนท์ ใจยอด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
67. นางสาวนภัสสร มัตถิตะเตา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
68. นางสาว?วรัญ?สิ?ยา? บัณฑิตย์? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 21
69. นางสาวเพ็ญวดี เดชอุดม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 18
70. นางสาวชญานี แม่เกศินี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
71. จิรวัตร ม่วงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
72. นางสาวพัณณิภา นนท์ตา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
73. นางสาวกัญญ์วรา แซ่ว่าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 10
74. นางสาวนฤภรณ์ สิงห์สร้ย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
75. นางสาวกชวนา เสือสุวรรณ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 20
76. นางสาวจรินทร์ทิพย์ พูลมา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
77. นางสาวสายฝน สุขรอด คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
78. นายธนวุฒิ ชัยหัตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 14
79. นางสาวกาญจนาพร มโนมัย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
80. นางสาวดารารัตน์ จวบบุญ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
81. นาย รัตนสิน โพพา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
82. นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองภู คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
83. นางสาว ศิรประภา เข็มอุดร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 18
84. นางสาวมัสยา มาลาบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14
85. นางสาวนิศารัตน์ เเสนใจวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 11
86. นายธงชัย วนาเฉลิมดง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
87. นางสาวพลอยไพลิน สุธรรมมา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
88. นาย เมธิสธเนศ พันสีนาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 12
89. นางสาว กุลรณัฐ เครื่องต้น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
90. นางสาวสิริจรรยา ลาดทองศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 11
91. สุพัตรา ศรีบรรเทา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
92. นางสาวกานต์ติมา นามวงษ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
93. นางสาวปรียาภรณ์ สวัสดี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
94. นางสาว ณัฏฐณิชา ฐานทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 17
95. นางสาวณัฐชยา วนาพาพบสุข คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
96. นางสาวพรจิต ศรีวนาตระกูล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
97. นางสาวบุณยาพร วนาเวียงวงศ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
98. จุฬาลักษณ์ โพนสาลี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
99. นางสาวจันทิรา โฉมงาม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
100. นางสาวบัณฑิตา กาวิระเดช คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
101. นายโยธิน เชยชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 12
102. นางสาวนาติกา ตาใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 51
103. นางสาวนงคราญ ฉัตรชมพูชวริน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
104. นางสาวนภสร ฟั่นทา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
105. นางสาวกุลจิรา ปานรักษา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
106. นางสาวปรีดาวรรณ ฤทธิ์แดง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
107. นางสาวอรวรรณ นิยมไกรลาส คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
108. นายทรัพย์ทวี ศรีโสภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 12
109. นางสาวยุวดี มโนรา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 18
110. นายณภัทร อ้ายม๊อก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
111. นาย พิชัย หอมจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 16
112. นาย ศรัณย์ เศวตกุญชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 13
113. นาย?ปรมัตถ์? อินทร์?จับ? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 16
114. นางสาวณิพาพร สงวนพนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
115. นางสาวชยุดา เงื้อมกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
116. นายพีรภัทธ์ สุภาโท้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
117. นายสรายุทธ ศรีเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 12
118. นางสาวฉวีวิไล มาน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
119. นายอรรถกร สังข์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 18
120. นายจักรพันธ์ แซ่จ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
121. นาย พีรพัฒน์ พิลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 13
122. นางสาวธิดานุช ทิน้อย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
123. นางสาวบุษริน เมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 21
124. นางสาวสมหญิง อุดอัด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
125. นางสาวอาชาณีย์ จักกร่าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
126. พรประภา เสมบาง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 25
127. นางสาวภรรัช โกฎน้อย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
128. นางสาวสุภาพร ยอดบุษดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
129. นางสาวอ?รวี? มูลชัย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
130. นางสาวยมลภัทร บวรสุทธิวงศ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
131. นางสาวธนัชชา แพงแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
132. นางสาวอรอินทุ์ นะวะศรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
133. ชฎาพร สอนโต คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
134. นางสาวเบญจมาส ม่วงผา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
135. นางสาว กมลวรรณ สุขเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
136. นายวุฒิชัย เดชะผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14
137. นางสาวจิระนันท์ บุญชู คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
138. นางสาวกัลญารัตน์ ผาแดง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
139. นางสาวอรสา นามราชา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 59
140. นางสาวจิดาภา กาญจนจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 18
141. นางสาว ปรียากร สูบุญ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
142. นางสาวรุจจิรา แซ่ยั้ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
143. นางสาวนลพรรณ แซ่เอี้ย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
144. นางสาวมาลีวัลย์ บดีรัฐ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
145. นางสาวนารี วนาเกษตรสม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
146. นางสาวจันทิวา วันสูง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
147. นางสาววราภรณ์ คำบรรลือ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 21
148. นางสาวสุจิตรา ถาวร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
149. นางสาวน้ำพลอย พีระพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
150. นางสาวพรพรรณ ทบพวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14
151. นางสาวณัฐกานต์ เรือศรีจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
152. นางสาวกมลวรรณ สุขศรีปลั่ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 22
153. นาย ธีรพล เอี่ยมเที่ยง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 11
154. นางสาวณัฐกานต์ บังเกิดทรัพย์ทวี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
155. นางสาวมาลี แซ่ย้าง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
156. นางสาวน้ำทิพย์ คุณกรพิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 22
157. นางสาวจันทร์จิรา แจ่มจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
158. นางสาวทรรศนีย์ ทองรักษ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
159. นางสาว มนรดา บุญหนุน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 17
160. นายณฐวัฒน์ จิรโชติพัฒนสิน - คลิก!! 20
161. นางสาวบุญจิรา สิริช่วงโชติ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 20
162. นายวรพจน์ เศษฐานาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
163. นางสาว หัสยา คำพารัตน์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
164. นางสาว ธัญณภัทร์ จีรังกูล คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
165. นางสาวศศินา หลวงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 18
166. นายฐานทับ อภิสิทธิ์วารี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
167. นางสาวรุ่งรัตน์ พนาลัยจารุ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
168. นางสาวจิตร์สุภา พิณดนตรี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
169. นางสาวสุรัสวดี มีศรีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 12
170. นางสาวนันท์นลิน เปี้ยตา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 12
171. นางสาวณัฐริกา เกิดพงษ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
172. นางสาวณัฐชดาพร เขียวเกิด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
173. นางสาวศศิพิมพ์ ชัยยโคจร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 15
174. นางสาวณัฐญา ปันโย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
175. นางสาวเกษศิรินทร์ ปินคำ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
176. นางสาวฐิติมา อินต๊ะ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
177. นางสาวนภสร วังสงฆ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
178. นางสาวกัญจนา ยากุ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 11
179. นางสาวปรัทยารัตน์ สิงห์เถื่อน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 17
180. นางสาวสุนิสา อึ่งพวง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
181. นางสาวทรรศนีย์ วงศรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
182. นางสาวจริยา ตาลทัพ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
183. นางสาวคุณัญญา นาคเมือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
184. นายณัฐวัตร นนท์อุบล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 18
185. นางสาวพิชญา ตนัยต่อกุล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
186. นาย ณัฐชัย จอมนภา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
187. นางสาวเมย์วดี สุวิบูลย์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
188. นายภูวินัย มิดาทุม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
189. นางสาว สุจิตตรา แพงสาลี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
190. นางสาวธิวาไล ชาวนาราษฎร์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
191. นาย ภาณุวัฒน์ วงค์ยา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 13
192. นางสาวพิชญ์สินี งามสะพรั่ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
193. นางสาวกฤติมาพร ปานถม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 20
194. นางสาวชลิตา แจ่มจันทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 25
195. นางสาวจันทนา นันทะใจ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
196. นางสาวธัญชนิต วงษ์สา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
197. นางสาวบุษราภรณ์ พลอาจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 12
198. นางสาวสุพิชชา เมืองกระจ่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
199. นางสาว ธัญลักษณ์ อารมย์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 11
200. นายนภัทรพล สีบำรุงสาสน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 15
201. นางสาว วรรณวนัช ชมภูศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 10
202. นายศุภชัย นุชเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14
203. นางสาวธัญพิชชา สิงห์ผาสุข คณะครุศาสตร์ คลิก!! 19
204. นางสาวภริดา จันทร์ฝุ่น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
205. นายกฤษณวัฒน์ แก้วสีนวล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
206. นางสาวศิวนาถ สิงห์อะนันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 16
207. นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 19
208. นางสาวสาวินี แซ่ว้าน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 18
209. นางสาวบงกช ผ่องใส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 29
210. นายวัชระ ศรีทา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
211. นางสาวพอนนภัส ราชเทียร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 11
212. นางสาวณัฐณิชา ใจงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
213. นางสาวนริศรา เอี่ยมสอาด คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
214. นางสาวปภาวดี ลัดดาไสว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 16
215. นางสาวอาภัสรา ไชยศิริ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
216. นางสาวเอมมิกา รุกขชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
217. นางสาวกมลชนก คำดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
218. นางสาวภัทราภรณ์ พันธ์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 15
219. นางสาวทอฝัน ช่อชั้น คณะครุศาสตร์ คลิก!! 20
220. นางสาว ภาวิดา แซ่ม้า คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
221. นางสาวธมลวรรณ ท้าวทา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
222. นางสาว กันยา พนะสันต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 13
223. นางสาวจิรนันท์ ดวงดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
224. นางสาวอริสา ศรีทอง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 20
225. นางสาวพลอย พนวาสากุล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
226. นางสาวศุภลักขณา มีผล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 13
227. นางสาวกรรณิการ์ ลีจ้อย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
228. นางสาวปรารถนา ปาระท่า คณะครุศาสตร์ คลิก!! 31
229. นางสาวมุทิตา สีชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 13
230. นางสาวกชกร ร่วมจิตร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
231. นางสาวชุติมา โอนทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
232. นางสาวฤดี อรชร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
233. นางสาวพิยาดา โสขำ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 47
234. นางสาวอรไพลิน เทพยุหะ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
235. นางสาวกรรณิการ์ ฉายชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 18
236. นางสาวภัทรมน หมวกสังข์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
237. นาย ณรงค์ฤทธิ์ พวงนิลน้อย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
238. นางสาว จุฑามาศ วรรณโอทอง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 19
239. นายณัฐวัฒน์ เกษมสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
240. นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์ไกร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
241. นางสาวผกาวดี บัวเข็ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 16
242. นางสาวณัฐพร โพธิ์งาม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
243. นางสาวอาทิตยา สีมาวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
244. นางสาวธีรารัตน์ อาบทอง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
245. นางสาวอรวี โพธิบัติ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
246. นางสาวชวัลรัตน์ บุญไทย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
247. นางสาวพั?ชรินทร์? เสี่ยง?วงศ์? คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
248. นางสาวณัฐชยา จันแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 11
249. นางสาวสุนิสา บุญกรณ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
250. นางสาวพิมลพรรณ ทิพมนต์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 11
251. นางสาวทัชศมา ปุ๊ดหน่อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 15
252. นางสาวกัลยา นพนาบดี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
253. นายยืนยง มูลเมือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
254. นางสาวมุฑิตา ชิดศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 13
255. นาย ศราวุฒิ บุญมี คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 13
256. นางสาวจันวิภา นันทะใจ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 21
257. นางสาวจอมขวัญ เชียงมูล คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
258. นางสาวอริศา เถาวัลย์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
259. นางสาวปารวี กล่ำเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 15
260. นางสาว ลักษมณ บุญเพ็ง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
261. นางสาวเทวิกา อินยัง คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
262. นางสาว อมรรัตน์ วงษ์เขียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 19
263. นายญาณวิทย์ โคตรภักดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
264. นายฟิลิป แซ่กือ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
265. นางสาวสุริสา ปานดำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
266. นางสาวอนันตพร อรุณฉาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 13
267. นางสาวชลรัตน์ดา พิมปาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 49
268. นายศุภกิจ ม้วนทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 17
269. นางสาวขนิษฐา สิระใจ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 25
270. นางสาวพิมพรรณ บุญยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
271. นางสาวอมลรัก มโนมัย คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
272. นางสาวปรารถนา พิลึก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 18
273. นางสาวกชกร ศิริมา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
274. นางสาวธันยพร อินจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
275. นายณัชนนท์ ภูฆัง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
276. นางสาวมาลี วนากรคงลาภ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
277. นางสาวเสาวนีย์ จิตชยานนท์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 15
278. นางสาวศศิภา หมู่ปัน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
279. นางสาวอลิชา พิทักษ์คามเขต คณะครุศาสตร์ คลิก!! 21
280. นางสาววริษา สิงหราช คณะครุศาสตร์ คลิก!! 19
281. นางสาววิไลวรรณ เหลือสุขโสภณ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 18
282. นางสาวพรทิพย์ เชี่ยวชาญพนา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
283. นางสาวนุสบา อินตาโสภี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
284. นางสาวสุมิษา สุขสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 19
285. นายก้องเกียรติ ดีเลิศ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
286. นางสาวปาลิตา แจ่มดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
287. นายพีรพล คำหนัก คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
288. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แจ่มดี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
289. นางสาวเจนจิรา จินาพันธ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
290. นางสาวอธิติยา บุญเรือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
291. นางสาวพิชามญชุ์ โคตรทา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
292. นางสาวกนกอร รอดกสิกรรม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
293. นายธนกฤต บุญอินทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
294. นางสาวเพ็ญศิริ ปวนแก้ว คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 15
295. นางสาวเมธาวี คงอรุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 16
296. นางสาว พชรภัทร์ พิทธยะพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
297. นางสาวอรฤทัย ซารัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 23
298. นางสาว พิมพ์สุภา สุปินะ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
299. นิชากร บุญเปรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 12
300. นางสาวนิตยา ไพรพิริยา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
301. นางสาวธัญลักษณ์ ไชยเดช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 14
302. นางสาวจิรนันท์ เจนจบ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
303. นายปัณณวิชญ์ เเซ่ย่าง คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 14
304. นางสาวแอ้พอ ดิลกโรจน์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
305. นาย จิรพงษ์ สีพา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
306. นายจุลจักร ยิ้มประเสริฐ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 14
307. นายภาณุพงศ์ ตะติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 13
308. นางสาวจันทิมา บัวผัน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 17
309. นางสาวอัธณา? ลามี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 13
310. นางสาวไพลิน มีเรือง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
311. นางสาวปิยนุช ยาติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 14
312. นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุ่งเรืองเฉลิม คณะครุศาสตร์ คลิก!! 15
313. นางสาว นวลพรรณ มั่งคงเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 13
314. นางสาวสุชาดา พรมพา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 32
315. นางสาว สิริบูรณ์ บัวสด คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
316. นางสาว กิ่งกาญจน์ นิลประพฤติ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
317. นางสาวธัญญภรณ์ คะหงวน คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 16
318. นางสาวศศิกานต์ สุขพร้อม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 18
319. นางสาวประภัสสร รื่นรมณ์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
320. นางสาวแสงแก้ว แซ่ด่าน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
321. นางสาวภัสสร ก้านจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
322. นางสาว อรอุษา ต่วนโต คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
323. นายจิรวัฒน์ บุญทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 13
324. นางสาวเกสรา วรรณเสวี คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
325. นางสาวสุพัชญ์ เพียรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 11
326. นางสาวอารีพร มิชิฉัยยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14
327. นายศิริวุฒิ สอนอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 19
328. นางสาวสุพัตรา จีนเพชร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
329. นางสาวอัจฉรา ฝนตะคุ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 11
330. นางสาวชลธิชา นครพุ่ม คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 14
331. นางสาว นัจกร สายอิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 15
332. นางสาวเหมือนฝัน จริยาจินดาเสถียร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 30
333. นางสาวเพ็ญพรรณ ทายาทกวิน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
334. นางสาวรินรดา เหล่าคำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 16
335. ปภัสรา แสงอุไร คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 19
336. นางสาวจุฑามาศ หลาบโพธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 13
337. นางสาวนารีรัตน์ อินทโมรี คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
338. นางสาวศิริกัลยา เอี่ยมสุภา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 19
339. นางสาว สิตาวีร์ มั่นคำ คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 26
340. นายสิทธิพร ขวัญใจชาวไกรลาศ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 35
341. นางสาวสุชาสินี ขันทองดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 20
342. นางสาว กฤตนพร ปานดำ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
343. นางสาวชลธิชา ปู่นำพา คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 20
344. นายคุณาธิป อินทร์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 16
345. นางสาวกุสุมา ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 17
346. นางสาว ดวงกมล นกน้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 12
347. นางสาวจิดาภา แก้วขำ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 12
348. นายณัฐวุฒิ คะใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 18
349. นางสาวพัชราวรรณ เกิดพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14
350. นางสาวนภาวรรณ แซ่ม้า คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
351. นางสาวศิริลักษ์ พรมจันทร์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
352. นางสาวกชกร ศิริมา คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
353. นางสาว ดุษณียา ฮาบิบ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 15
354. นางสาวกฤตยา พลแก้ว คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 12
355. นางสาวสุกฤตา ทองแพง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 10
356. นางสาวนวรัตน์ เสมบาง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
357. นางสาวจุฑามาศ? สวนห้วยไพร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
358. นางสาวฐิติกานต์ แซ่ท้าว คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
359. นางสาวเยาวมาลย์ ศรทอง คณะครุศาสตร์ คลิก!! 14
360. นางสาวกวินทรา อ้นเงิน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
361. นางสาวพิมพ์พิมล สุทธิพงศ์เกียรติ์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 18
362. นางสาวธมลวรรณ สัตบุตร คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
363. นางสาวศศิภา เรืองอดุลย์วิทย์ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 25
364. นางสาวธันย์ชนก ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 12
365. นางสาว ศิรินทิพย์ เข้มขัน คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
366. นางสาวพีรญา หิรัญวงค์ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 16
367. นางสาว กานดา บุดิน คณะครุศาสตร์ คลิก!! 11
368. นางสาววิไลวรรณ น่วมทะนะ คณะวิทยาการจัดการ คลิก!! 13
369. นางสาววาริสา ขุนบุญ คณะครุศาสตร์ คลิก!! 13
370. นาย วรภูมิ บัวบาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 33
371. นางสาวเรือนแก้ว แซเผือก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
372. นางสาวเพ็ญพิชชา ใจรัก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 14
373. นายพงศกร สุ่มสาย คณะครุศาสตร์ คลิก!! 20
374. นายศหัสวรรษ ทัพทวี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 11
375. นาย ชัยภัทร ระงับจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 14
376. นางสาวฐานิสา ผลาผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คลิก!! 15
377. นางสาวพัชรพร แซ่ว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 14
378. นาย ธีระศักดิ์ ไชยมาตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 12
379. นางสาวรณพร ศรีภุมมา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิก!! 13
380. นาย พิชิตพล ราญมีชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 16
381. นายกิตติโชค ศิริเมือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 13
382. นายสมภพ สำราญสุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คลิก!! 13
383. นางสาวสุดารัตน์ สุดเขียว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!! 14

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ