รายชื่อรับเกียรติบัตร

20-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับคณะ สถาบัน


จำนวน 46 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม คลิก!! 4
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร คลิก!! 3
3. อาจารย์ชลธิชา แสงงาม คลิก!! 1
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว คลิก!! 3
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ คลิก!! 2
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย คลิก!! 3
7. อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้ คลิก!! 2
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คลิก!! 3
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว คลิก!! 6
10. อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ คลิก!! 3
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล คลิก!! 3
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน คลิก!! 4
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตต์พิพรรธนจินดา คลิก!! 3
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช คลิก!! 3
15. อาจารย์อนุชา พวงผกา คลิก!! 2
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว คลิก!! 3
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คลิก!! 3
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา โขนงนุช คลิก!! 7
19. อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ คลิก!! 3
20. อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ คลิก!! 1
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คลิก!! 2
22. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ คลิก!! 2
23. อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ คลิก!! 3
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กันตรีมูล คลิก!! 2
25. อาจารย์ธนกิจ โคกทอง คลิก!! 1
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา คลิก!! 3
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คลิก!! 2
28. อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด คลิก!! 3
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ คลิก!! 3
30. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด คลิก!! 3
31. นายวีระ วนาเจริญเขต คลิก!! 3
32. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คลิก!! 3
33. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา คลิก!! 3
34. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง คลิก!! 2
35. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คลิก!! 4
36. นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ คลิก!! 3
37. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล คลิก!! 3
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ คลิก!! 2
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ คลิก!! 1
40. อาจารย์เมธี มธุรส คลิก!! 3
41. นางสาวศิริทร ศิริคุณ คลิก!! 2
42. นางสาวศิริพร บัวคำ คลิก!! 1
43. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ คลิก!! 0
44. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด คลิก!! 1
45. นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล คลิก!! 2
46. นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ คลิก!! 2

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ