รายชื่อรับเกียรติบัตร

20-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับคณะ สถาบัน


จำนวน 46 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม คลิก!! 32
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร คลิก!! 28
3. อาจารย์ชลธิชา แสงงาม คลิก!! 29
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว คลิก!! 36
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ คลิก!! 32
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย คลิก!! 33
7. อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้ คลิก!! 26
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คลิก!! 30
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว คลิก!! 30
10. อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ คลิก!! 27
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล คลิก!! 29
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน คลิก!! 31
13. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตต์พิพรรธนจินดา คลิก!! 31
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช คลิก!! 34
15. อาจารย์อนุชา พวงผกา คลิก!! 28
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว คลิก!! 29
17. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คลิก!! 25
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา โขนงนุช คลิก!! 38
19. อาจารย์ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ คลิก!! 36
20. อาจารย์ ดร.ศุภมาส ผกากาศ คลิก!! 28
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คลิก!! 26
22. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ คลิก!! 29
23. อาจารย์กีรศักดิ์ พะยะ คลิก!! 29
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กันตรีมูล คลิก!! 24
25. อาจารย์ธนกิจ โคกทอง คลิก!! 25
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตาเสนา คลิก!! 29
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คลิก!! 24
28. อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด คลิก!! 30
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ คลิก!! 30
30. อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด คลิก!! 31
31. นายวีระ วนาเจริญเขต คลิก!! 25
32. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คลิก!! 29
33. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา คลิก!! 26
34. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง คลิก!! 27
35. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คลิก!! 58
36. นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ คลิก!! 29
37. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล คลิก!! 33
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ คลิก!! 26
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ คลิก!! 26
40. อาจารย์เมธี มธุรส คลิก!! 31
41. นางสาวศิริทร ศิริคุณ คลิก!! 29
42. นางสาวศิริพร บัวคำ คลิก!! 28
43. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ คลิก!! 34
44. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด คลิก!! 27
45. นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล คลิก!! 28
46. นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ คลิก!! 25

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ