รายชื่อรับเกียรติบัตร

19-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับหลักสูตร


จำนวน 59 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง คลิก!! 6
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ คลิก!! 4
3. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ คลิก!! 5
4. ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คลิก!! 3
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม คลิก!! 5
6. อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์ คลิก!! 5
7. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา คลิก!! 4
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ คลิก!! 3
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คลิก!! 3
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คลิก!! 5
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ คลิก!! 3
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง คลิก!! 3
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร คลิก!! 4
14. อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข คลิก!! 5
15. อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ คลิก!! 4
16. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา คลิก!! 5
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว คลิก!! 3
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู คลิก!! 5
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง คลิก!! 3
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี คลิก!! 3
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ คลิก!! 5
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คลิก!! 19
23. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คลิก!! 5
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร คลิก!! 4
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ คลิก!! 4
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์มณี คลิก!! 3
27. อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด คลิก!! 7
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คลิก!! 4
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน คลิก!! 8
30. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ คลิก!! 3
31. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คลิก!! 4
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น คลิก!! 5
33. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ คลิก!! 5
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ คลิก!! 4
35. อาจารย์ธนกิจ โคกทอง คลิก!! 3
36. อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี คลิก!! 2
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว คลิก!! 4
38. อาจารย์มุทิตา นาคเมือง คลิก!! 3
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว คลิก!! 4
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล คลิก!! 6
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน คลิก!! 4
42. อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ คลิก!! 3
43. รองศาสตราจารย์กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คลิก!! 4
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช คลิก!! 6
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว คลิก!! 3
46. อาจารย์ ดร.มนทิรา สังข์ทอง คลิก!! 3
47. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง คลิก!! 3
48. อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้ คลิก!! 6
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร์ คลิก!! 5
50. อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง คลิก!! 1
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สาระติ - คลิก!! 2
52. อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล คลิก!! 1
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย คลิก!! 1
54. อาจารย์พันธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ คลิก!! 1
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี คลิก!! 1
56. อาจารย์ชุติมา ช้างขำ คลิก!! 2
57. อาจารย์ศศิอาภา บุญคง คลิก!! 1
58. รศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์ คลิก!! 0
59. อาจารย์เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์ คลิก!! 5

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ