รายชื่อรับเกียรติบัตร

19-05-2565 หลักสูตร Retreat ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ รุ่นที่ 4 ระดับหลักสูตร


จำนวน 59 ฉบับ

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล หน่วยงานหรืออื่นๆ เกียรติบัตร สถิติ
1. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง คลิก!! 31
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ คลิก!! 26
3. อาจารย์นันทนัช ตนบุญ คลิก!! 28
4. ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คลิก!! 25
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม คลิก!! 22
6. อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์ คลิก!! 33
7. อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา คลิก!! 29
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ คลิก!! 23
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คลิก!! 22
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คลิก!! 24
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ คลิก!! 28
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง คลิก!! 26
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร คลิก!! 24
14. อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข คลิก!! 22
15. อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ คลิก!! 97
16. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา คลิก!! 25
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว คลิก!! 20
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู คลิก!! 28
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์ เพ็งแดง คลิก!! 24
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ สายจันดี คลิก!! 26
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ คลิก!! 31
22. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คลิก!! 42
23. อาจารย์อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ คลิก!! 27
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร คลิก!! 26
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ คลิก!! 23
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ วงษ์มณี คลิก!! 27
27. อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด คลิก!! 29
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล คลิก!! 24
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน คลิก!! 27
30. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ คลิก!! 31
31. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คลิก!! 25
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น คลิก!! 26
33. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ คลิก!! 27
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต รัตนพันธุ์ คลิก!! 26
35. อาจารย์ธนกิจ โคกทอง คลิก!! 24
36. อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี คลิก!! 22
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว คลิก!! 25
38. อาจารย์มุทิตา นาคเมือง คลิก!! 28
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว คลิก!! 26
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล คลิก!! 29
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน คลิก!! 24
42. อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ คลิก!! 32
43. รองศาสตราจารย์กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คลิก!! 24
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช คลิก!! 27
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว คลิก!! 30
46. อาจารย์ ดร.มนทิรา สังข์ทอง คลิก!! 28
47. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง คลิก!! 23
48. อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้ คลิก!! 29
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาปี คงอินทร์ คลิก!! 25
50. อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง คลิก!! 18
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สาระติ - คลิก!! 23
52. อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล คลิก!! 11
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน ทรงเสี่ยงไชย คลิก!! 11
54. อาจารย์พันธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ คลิก!! 10
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อ่ำดี คลิก!! 11
56. อาจารย์ชุติมา ช้างขำ คลิก!! 13
57. อาจารย์ศศิอาภา บุญคง คลิก!! 11
58. รศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์ คลิก!! 10
59. อาจารย์เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์ คลิก!! 24

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ