Kamphaeng Phet Rajabhat University

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1. (ไม่มีไฟล์ PDF)การปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ตามทรรศนะของครูผู้สอน
วิทยานิพนธ์/Thesis
2545
2. (ไม่มีไฟล์PDF)การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2546
3. Titleการปฏิบัติงานตามภารกิจยุคปฏิรูปของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
4. Titleการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2556
5. กระบวนการนิเทศการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
6. กระบวนการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา
วิทยานิพนธ์/Thesis
2545
7. กระบวนการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
8. กระบวนการพัฒนาครู ด้านการวิจัยในชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองเหมือด อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
9. กระบวนการและเทคนิคการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสบความสำเร็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยานิพนธ์/Thesis
2558
10. กระบวนการและเทคนิคการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสบความสำเร็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วิทยานิพนธ์/Thesis
2556
11. กลยุทธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ กรณีศึกษา : พื้นที่พักพิงหลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2547
12. กลยุทธ์การจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
วิทยานิพนธ์/Thesis
2562
13. กลยุทธ์การจัดทำเกษตรยั่งยืนการปลูกผักหมุนเวียนของเกษตรกร หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
14. กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
15. กลยุทธ์การนิเทศเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในเครือข่ายการนิเทศที่ 18
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
16. กลยุทธ์การบริการจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
17. กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
18. กลยุทธ์การบริหารงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนล่าง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2557
19. กลยุทธ์การบริหารงานวิจัยในโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
20. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
21. กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
22. กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2562
23. กลยุทธ์การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
24. กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
25. กลยุทธ์การพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
26. กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
27. กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วมร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
28. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2559
29. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2557
30. กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
31. กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวพุทธในจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2557
32. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
33. กลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
34. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิคของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2556
35. กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
36. กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
37. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
38. กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
39. กลยุทธ์การพัฒนาร้านค้าปลีกประเภทสะดวกซื้อในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
40. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
41. กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2556
42. กลยุทธ์การพัฒนาสังคมของเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
43. กลยุทธ์การพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพขององค์กรภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2556
44. กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
45. กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2547
46. กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
47. กลยุทธ์การสร้างพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
48. กลยุทธ์การส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรสาธารณสุข เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 17
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
49. กลยุทธ์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
50. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
51. กลยุทธ์ในการบริหารให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
วิทยานิพนธ์/Thesis
2546
52. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
53. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
54. การจัดการความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและผู้บริหารในโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
55. การจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
56. การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2549
57. การจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทรายทองวัฒนา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2546
58. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรานกระต่าย
วิทยานิพนธ์/Thesis
2553
59. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2552
60. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานประปาแม่สอด
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
61. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเลจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
62. การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลในเขต 2 อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
63. การจัดทำแผนพัฒนางานสวัสดิการผู้ต้องขังเรือนจำกลางกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
64. การจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายระดับตำบลของกองทุนหมู่บ้านในตำบลเพชรชมพู กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
65. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การผลิตข้าวของหมู่ที่ 6 บ้านวัดพริก ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง ในโครงการจัดรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2547
66. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรระดับหมู่บ้านแบบมีส่วนร่วมของหมู่ที่ 6 บ้านตลุกงาม ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
67. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
68. การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
69. การดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดของสารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
70. การดำเนินงานการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
71. การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
72. การดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
73. การดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
74. การติดตามการดำเนินงานตามโครงการพัฒนางานโดยใช้หลัก 5 ส. ของสถานีอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2545
75. การนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2549
76. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
77. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2545
78. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2544
79. การบริหารงานพระสังฆาธิการในจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
80. การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
81. การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนขาณุวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
82. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการตามพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
83. การบริหารจัดการกองทุนปุ๋ยหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
84. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลนครสวรรค์
วิทยานิพนธ์/Thesis
2546
85. การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลวังไทรอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
86. การบริหารราชการจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัด
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
87. การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
88. การปฏิบัติงานโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
89. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
90. การประกันความปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
91. การประเมินโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
วิทยานิพนธ์/Thesis
2563
92. การประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอำเภอโกสัมพีนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2563
93. การประเมินโครงการธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2561
94. การประเมินโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3
วิทยานิพนธ์/Thesis
2563
95. การประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40
วิทยานิพนธ์/Thesis
2563
96. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2563
97. การประเมินโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิทยานิพนธ์/Thesis
2563
98. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
วิทยานิพนธ์/Thesis
2562
99. การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าอัญมณี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2550
100. การพัฒนาการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอของบริษัทเหรียญทอง แอพพาเรล จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551

381 รายการ : 4 หน้า