Kamphaeng Phet Rajabhat University

งานวิจัย/Research report (269), M2019-003 (229), บทความ/Article (204), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (202), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (177), เกษตรพอเพีย (165), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (163), การนิเทศ (157), เครื่องเงิน (156), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (145), การอ่าน (140), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (140), Surasak Amornrattanasak (139), ครูมืออาชีพ (135), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (132),

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1. Comparison of Kjeldahl and Combustion Methods for Determining Protein Contents of Some Food Using Data from Proficiency Testing
บทความ/Article
2557
2. The Aesthetic Influence of Color to Communicate
บทความ/Article
2559
3. The Development of Training Course on Phonetics for Primary Teachers to Enhance Teaching Abilities in Pronunciation and Vocabulary Spelling English for Ethnic Diversity Students in the Special Economic Zone along Thailand and Myanmar Border
บทความ/Article
2018
4. The Realism of Reliability : The Contradiction between Definition and Estimation of Reliability
บทความ/Article
2559
5. กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมผ้าปักชาวเขาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาชนเผ่ามังและเมี่ยน จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2560
6. กลยุทธ์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรและตาก
บทความ/Article
2559
7. กลยุทธ์การจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
บทความ/Article
2562
8. กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
บทความ/Article
2561
9. กลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
10. กลยุทธ์ทางการตลาด คุณภาพบริการ คุณค่าที่รับรู้และความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าธุรกิจลิสชิ่งรถยนต์ จังหวัดลำปาง
บทความ/Article
2560
11. กลวิธีการตั้งชื่อเรื่องสารคดีชีวประวัติในคอลัมน์ เรื่องจากปกของนิตยสาร ฅ.คน Magazine
บทความ/Article
2560
12. การจัดการด้านการตลาดการท่องเที่ยวชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2552
13. การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learn Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
14. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย : กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
บทความ/Article
2561
15. การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2551
16. การบริหารงานของผู้นำตามทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
บทความ/Article
2561
17. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความ/Article
2560
18. การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
บทความ/Article
2560
19. การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
20. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
บทความ/Article
2562
21. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
บทความ/Article
2560
22. การพัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความ/Article
2560
23. การพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
24. การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร
บทความ/Article
2561
25. การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตสาขาการบัญชี : กรณีศึกษาในรายวิชาสัมมนาการภาษีอากร
บทความ/Article
2561
26. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บทความ/Article
2560
27. การพัฒนารูปแบบการป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ ของผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาสารเสพติด ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดตาก
บทความ/Article
2560
28. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาประลองด้วยการเรียนแบบนำตนเองสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
บทความ/Article
2561
29. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บทความ/Article
2561
30. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลโดยใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมความมีวินัยนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทความ/Article
2560
31. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถการสื่อสารวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทความ/Article
2560
32. การพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมในตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
บทความ/Article
2561
33. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC เรื่อง The Champions กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บทความ/Article
2560
34. การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานผ่านความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำกัด กรุงเทพมหานคร
บทความ/Article
2561
35. การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
บทความ/Article
2561
36. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน
บทความ/Article
2561
37. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในป้ายประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
38. การวิเคราะห์เนื้อหาในคอล์มน์การ์ตูน ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บทความ/Article
2560
39. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
บทความ/Article
2560
40. การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี
บทความ/Article
2561
41. การศึกษารำมังคละในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
บทความ/Article
2561
42. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
บทความ/Article
2560
43. การใช้กิจกรรมการเล่านิทานที่มีภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาลในชุมชนนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2551
44. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายบริษัทเอกชนในธุรกิจการบริการแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
บทความ/Article
2561
45. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการนาหญ้าและพัฒนาอาชีพผลิตเสบียงสัตว์เพื่อจำหน่าย
บทความ/Article
2551
46. ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อทวดหัวเขาแดง ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
บทความ/Article
2560
47. คุณลักษณะความเป็นกัลยาณมิตรของศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความ/Article
2560
48. จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
บทความ/Article
2560
49. ตัวกำหนดการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
บทความ/Article
2561
50. บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ ที่มารับการรักษาในคลีนิกพิเศษ ATC โรงพยาบาลกำแพงเพชร
บทความ/Article
2560
51. บ้านธารปราสาท โนนอุโลก บ้านโนนวัด...จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการท่องเที่ยวตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
บทความ/Article
2560
52. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
53. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
บทความ/Article
2561
54. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม
บทความ/Article
2561
55. ผลของการสอนโดยใช้บทบาทสมมติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 2 เรื่อง กลไกการเกิดปฏิกิริยาการเติมกลุ่ม ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2
บทความ/Article
2551
56. ผู้นำกับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์
บทความ/Article
2561
57. ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
บทความ/Article
2560
58. รูปแบบการบริหารเครือข่ายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
บทความ/Article
2560
59. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการของครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตชายแดนไทย-เมียนมา
บทความ/Article
2561
60. รูปแบบกิจกรรมการเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บทความ/Article
2560
61. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานักเรียนนายร้อยให้เป็นนักรบที่ชาญฉลาดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
บทความ/Article
2560
62. สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความ/Article
2561
63. เพลงมอญ : กรณีศึกษาครูสาธิต แสงบุญ
บทความ/Article
2561
64. แนวทางการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความ/Article
2552
65. แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพสาธารณสุขมูลฐาน ของกลุ่มประชากรข้ามชาติ สัญชาติเมียนมา ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
บทความ/Article
2561
66. แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บทความ/Article
2560
67. แนวทางการพัฒนาต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
บทความ/Article
2560
68. แนวทางการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
บทความ/Article
2560
69. แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทความ/Article
2561
70. โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้บริหารระดับต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา
บทความ/Article
2561

70 รายการ : 1 หน้า