Kamphaeng Phet Rajabhat University

  • ปี (1)
  • 2558 51

งานวิจัย/Research report (270), M2019-003 (232), บทความ/Article (206), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (202), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (178), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (165), เกษตรพอเพีย (165), การนิเทศ (158), เครื่องเงิน (156), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (145), Surasak Amornrattanasak (140), การอ่าน (140), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (140), ครูมืออาชีพ (135), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (133),