Kamphaeng Phet Rajabhat University

งานวิจัย/Research report (268), M2019-003 (229), บทความ/Article (204), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (202), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (177), เกษตรพอเพีย (165), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (163), การนิเทศ (157), เครื่องเงิน (156), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (144), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (140), Surasak Amornrattanasak (139), การอ่าน (139), ครูมืออาชีพ (134), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (132),

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
งานวิจัย/Research report
2552
2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีโครงสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
3. การพัฒนาเครื่องบดผสมเพื่อผลิตพริกแกง
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
4. การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระยะที่ 1 : กำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2552
5. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
6. การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
บทความ/Article
2560
7. งานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธีอ่านแบบ SQ3R ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2545 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร
งานวิจัย/Research report
2546
8. แนวทางพัฒนาการบริการของเทศบาลนครแม่สอด
วิทยานิพนธ์/Thesis
2554
9. แนวทางพัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารและครูเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555

9 รายการ : 1 หน้า