Kamphaeng Phet Rajabhat University

งานวิจัย/Research report (270), M2019-003 (231), บทความ/Article (206), มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (202), การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกกล้วยไข่อย่างมีคุณภาพของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร (177), เกษตรพอเพีย (165), The Development of Accounting Information System for small and medium- sized enterprises : case study of saner opticandclock shop in Kamphaeng Phet Province (164), การนิเทศ (157), เครื่องเงิน (156), กระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์หัตถกรรมผ้าปักชาวเขา ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังวหวัดกำแพงเพชร (145), Surasak Amornrattanasak (140), การอ่าน (140), งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ (140), ครูมืออาชีพ (135), ฤทธิ์รงค์ เกาฎีระ (132),

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1. กระบวนการนิเทศการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2543
2. กลยุทธ์การนิเทศเพื่อพัฒนาครูมืออาชีพในเครือข่ายการนิเทศที่ 18
วิทยานิพนธ์/Thesis
2555
3. การพัฒนาครูผู้สอนในด้านงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551
4. การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมการสอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
งานวิจัย/Research report
2550
5. การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
วิทยานิพนธ์/Thesis
2545
6. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2548
7. แนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2553
8. แนวทางพัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วิทยานิพนธ์/Thesis
2558
9. แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2560
10. แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
วิทยานิพนธ์/Thesis
2551

10 รายการ : 1 หน้า