เลขทะเบียน 640064 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ (เอ็กซ์-ไซต์) หน้า 12,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว เรียนรู้ 'ศาสตร์พระราชา' กลางเมืองที่ศุนย์ ศปร. ผู้จัดทำ admin01
หัวเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4